Hakkımızda

Nazan Erkmen

Ödevlerimiz ve Çalışmalarımız

Nisan 1994

Okuma alışkanlığı becerisi kazanmış bireyler yetiştirmek amacıyla okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı kültürünün yaygınlaştırılması için,

örgün ve yaygın eğitimde edebiyat ve sanat değeri olan nitelikli kitaplardan yararlanılması yönünde bilimsel araştırmaların yapılması ve desteklenmesi; 

sesli, görüntülü ve basılı yayın yanında çocuğa, anne-babaya ve öğretmene yönelik kılavuz kitaplar, dergiler ve raporların hazırlanması ve yayımlanması; 

çağdaş okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatımıza yazar ve çizer kazandırmak amacıyla özendirici çalışmaların gerçekleştirilmesi; 

çeviri çocuk edebiyatı sorunlarının çözümüne katkı verilmesi; 

Türk okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatının dünya dillerine çevrilmesi için proje hazırlanması ve yürütülmesi; 

şehir ve ülke ölçekli sosyal ve kültürel sorumluluk projeleri, okuma alışkanlığı programları ve etkinlikleri düzenlenmesi;

okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı kültürünün bütün bileşenlerine yönelik atölye çalışmaları, seminer, sergi, fuar,  kurultay, ulusal ve uluslar arası kongre düzenlenmesi; 

Bebek, Okul Öncesi, Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Kütüphanesi’nin ( ihtisas kütüphanesi ) ve Resimli Çocuk Kitapları Müzesi’nin kurulması Çocuk Vakfı Çocuk Edebiyatı Okulu’nun öncelikli kuruluş amacıdır.

Ekim 1997

Geleneksel Karagöz ve Türk kukla sanatlarının incelenmesi, araştırılması, geleneğine uygun biçimde yenilenmesi, geliştirilmesi ve yaşatılması için uygulamalı seminerler ve tasvir yapımı kursları düzenlenmesi; Karagöz ve Türk kukla araştırmaları merkezi, kütüphanesi ve müzesinin kurulması; yaşayan sanatçılarının desteklenmesi, Karagöz ve Türk kukla kültürüyle ilgili sesli, görüntülü, basılı yayın yapılması, bu alanda özendirici yarışmalar ve etkinlikler düzenlenmesi ve ödüller verilmesi Karagöz ve Kukla Okulu’nun kuruluş amacıdır.

Kasım 1999

Kültür ve Medeniyetin güzellik, iyilik, erdem, doğruluk ve adalet idealine dayalı, doğan her çocuğun aile içinde ve insanın çocukluk döneminde çocuk olma, çocuk gibi ve temel yararına öncelik verilerek yaşaması; doğuştan getirdiği yetenekleri nitelikli bir eğitimle geliştirmesi; güç koşullarda kalması durumunda korunması; kendini ilgilendiren konularda görüşünün alınması ve her türlü ayrımcılık karşısında medeni, sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını bilmesi ve bu hakların hayata geçirilmesini talep etmesi yanında haklarının hayata geçirilmesinden sorumlu olan yetişkinlerin, toplumun ve devletin çocuğa birinci önceliği vermesi ve çocuk’tan yana taraf olmasıyla ilgili bütün süreçlerin harekete geçirilmesine katkı vermek; yasaların çocuk hukuku ile uyumlu duruma getirilmesi çalışmalarına öncülük etmek; örgün ve yaygın eğitimde çocuk hakları kültürü öğretimi programları hazırlamak, çocuk hak ihlallerini izlemek; çocuklarla ilgili bütün konularda toplumsal bilinç ve davranış geliştirmek Çocuk Hakları Okulu’nun kuruluş amacıdır.

Ocak 2001

Özel Yetenekli Çocuklar Araştırma Merkezi ( ÖYÇAM ), “çocuğun temel yararı” ve “gelişim hakkı” doğrultusunda, özel yetenekli çocukların uyumu, bireysel yeteneklilerin fark ettirilmesi, özel yeteneklerinin geliştirilmesi  için gerekli olan farklılaştırılmış, kaynaştırılmış, zenginleştirilmiş ve esnek programların geliştirilmesi; örgün ve yaygın eğitime yönelik eğitim modeli hazırlama, tanılama ve izleme, ölçme ve değerlendirme, eğitim materyali ve mevzuat geliştirme, beyin göçünü önleme, insan kaynakları ve istihdam konularında bilimsel temele dayalı çalışmaları desteklemek ve gerçekleştirmek; çocuğa, anne-babaya, öğretmen ve araştırmacılara yönelik seminer, atölye çalışmaları, kongreler düzenlemek, yayın yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur.

Ocak 2007

TÜRK ÇOCUK VE İLK GENÇLİK EDEBİYATI ÇEVİRİ PROJESİ

Türk çocuk ve ilk gençlik edebiyatının pedagojik, görsel ve estetik kabul ölçütlerine göre yazılmış ve resimlenmiş nitelikli örneklerinin dünya dillerine çevrilmesi, yayınlanması, tanıtılması ve çocuklarla buluşturulması bu projenin öncelikli amacıdır. 

2010

Çocuk Vakfı’nın kuruluş amacı ve işlevi doğrultusunda, çocukların kardeşliği inancından hareketle, medeniyet ölçekli bütüncül bir yaklaşım temelinde, 

çocuğun öncelikli yüksek yararına dayalı yaşama, gelişme, korunma hakkı yanında, görüşünün alınarak katılımın sağlandığı, ayrımcılıktan korunduğu  ve doğan her çocuğun güzel bir dünyada yaşama hakkını esas alarak, çocuk hakları kültürüne dayalı çocuk sağlığı, eğitimi, hukuku ve felsefesi yanında bilim, kültür, sanat, edebiyat ve medya alanlarında çocuğa, anne-babalara, uzmanlara yönelik eğitim programı, seminer, sempozyum ve kongre düzenlemek; 

aile, çocuk, toplum ve devlet bağlamında sosyal araştırmalar yapmak; çocuk politikalarıyla ilgili stratejiler geliştirmek,  hizmet, eğitim ve araştırma projeleri hazırlamak ve gerçekleştirmek; 

sesli, görüntülü, basılı yayın yapmak ve danışmanlık hizmetleri vermek Çocuk Vakfı Çocuk Akademisi’nin kuruluş amacıdır.

2011

Çocuk Hakları Kültürü Araştırma Merkezi

Çocuk Hakları Kültürü Araştırma Merkezi, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989)’nin Çocuğun Öncelikli Yüksek Yararının Önceliği ölçütü çerçevesinde yaşama ve sağlığını koruma, gelişme ve yeteneklerini geliştirme, korunma ve bakılma, çocuğun görüşünün alınması ve çocuğa karşı her tür ayrımcılığın önlenmesi ilkeleri doğrultusunda yapılacak araştırma, geliştirme ve uygulamalara öncülük etmek; Çocuk Hakları kültürünü yaygınlaştırmak; çocuk haklarının ülkemizde gelişmesi için bilimsel katkı sağlamayı ve çocuk haklarının gelişimi için hayati öneme sahip olan bilimsel çalışma yaklaşımını hayata geçirmek amacıyla kurulmuştur.

2013

Çocuk ve Medya Hareketi’nin amacı, çocuklarımızı, medyanın olumsuz etkilerinden korumak, olumlu etkilerinden fazlasıyla yararlanmalarını sağlamak ve bu konuda gereken bilinci oluşturmaktadır. Korumacı yaklaşımla medyayı değiştirme fikrinin gerçekçi olmadığı noktasından hareketle, medya eğitimine öncelik verilmesi gerektiğini öngörüyoruz. Çocuk ve Medya Hareketi’nin birinci önceliği ise, medya okuryazarlığı eğitimine odaklanmak olacaktır. Bu yönüyle Çocuk ve Medya Hareketi yalnızca koruyucu yaklaşımlarla sınırlı bir içerikte değil, çocuk ve yetişkin bireylere medya karşısında yetki verecek bir medya okuryazarlığı eğitimini hedeflemektedir.

Ocak 2016

Derginin amacı, “medeniyet düşüncesinden hareketle aile ve çocuğa dair tüm bileşenlere düşünsel ve bilimsel açıdan katkı sağlanması” olarak belirlenmiştir. Dergide şu konularda makalelerin yayımlanması amaçlanıyor: Aile, çocuk, toplum ve medeniyet; Aile ve çocuk sosyolojisi; Çocuk hakları kültürü; Çocuk sağlığının sosyal boyutu; Çocuk eğitimi; Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimi; Farklı gelişen çocukların eğitimi; Çocuk koruma ve sosyal destek çalışmaları; Çocuk Hukuku; Çocuk ve Sanat Eğitimi; Çocuk ve Bilim Eğitimi; Okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı; Okuma Kültürü; Çocuk ve Ahlâk; Çocuk ve Felsefe; Çocuk ve Medya...

Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nde akademik kurgu, özgünlük ve bilimsel anlayışa uygunluk içeren nitel ve nicel içerikli araştırmalara yer verilmektedir. Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nde aile-çocuk- medeniyet ve tarih perspektifi içinde karşılaştırmalı çalışmalara; yorum, kuramsal öneri, entelektüel zenginlik, değerler ve kültürel arka plan bağlamında derinlik taşıyan özgün bilimsel makalelere öncelik verilmektedir. 

Çocuk Vakfı”nın hazırladığı ve 6 ayda bir yayımlanan disiplinler arası hakemli Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nin ilk sayısı yayımlandı (Ocak-Haziran 2016).

DERGİYE ERİŞİM

www.cocukvakfi.org.tr 

ve http://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr

Eylül 2004

Kongre, ülkemizdeki üstün yetenekli çocuk ve gençlerin eğitimini gündeme getirmek, çalışan bilim insanlarını buluşturmak, çalışmalarını özendirmek, Türkiye’nin bu alanla ilgili birikimini ve durum tespitini yaparak toplumsal aklı harekete geçirmek ve özel yetenekli çocuk eğitimini ülke ölçekli eğitim politikasına dönüştürmek amacıyla düzenlenmiştir.

http://www.ustunyeteneklicocuk.org

Düzenleyen Kuruluşlar:

Çocuk Vakfı, Marmara Üniversitesi, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı

Şubat 2011

1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi medeniyetimizin güzellik, doğruluk, erdem, adalet, iyilik ve çocuğa saygı idealine dayalı;

çocuğun temel yararına öncelik verilerek sağlıklı büyüme ve sağlığını koruması, doğuştan getirdiği yetenekleri nitelikli bir eğitimle geliştirmesi, güç koşullarda kalma durumunda korunması, kendisini ilgilendiren konularda görüşüne başvurulması,

ayrımcılık karşısında her türlü tedbirlerin alınması, büyüme ve gelişme evrelerinde medenî, sosyal, ekonomik, kültürel haklarını öğrenmesi, talep etmesi ve bunların hayata geçirilmesi;

çocukla ilgili konularda ve çocuğa yönelik her türlü uygulama aksaklıkları ve bunların nedenleri konularında bireyin, toplumun ve devletin çocuktan yana taraf olması ve katılımının sağlanması;

bütün çocuk sorunlarını çok alanlı bir yaklaşımla ele alarak, çocukbilim merkezli kuram, yöntem ve uygulama bütünlüğüne dayalı ve geçerli strateji ve modelleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Düzenleyen Kuruluşlar

Çocuk Vakfı, T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İstanbul Üniversitesi

www.turkiyecocukhaklarikongresi.org

Kasım 2013

Kongre ile çocuk ve medya ilişkisini “imkânlar” ve “güçlükler” çerçevesinde etkilenen taraf durumundaki çocuk ve etkileyen tarafların katılımı ile bütün boyutlarıyla değerlendirmek, medyanın çocuklar için demokratikleşmesi sürecini harekete geçirmek amaçlanmıştır.

Kongre’nin işlevi doğrultusunda çocuk ve medya konusunda etkilenen çocuklar ve onları etkileyen (medya ve medya düzeninin bütün bileşenleri) tüm tarafların katılımı ile sorunları belirlemek ve çözüm yolları oluşturmak için etkin sürecin başlatılması amacıyla Çocuk ve Medya Hareketi başlatılmıştır./ 2013

Düzenleyen Kuruluşlar

Çocuk Vakfı, T. C. Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu/ RTÜK

www.cocukvemedyakongresi.org 

www.cocukvemedyahareketi.org

Mart 2020

İnsanlık Savunma Hattı’nın öncelikli amacı hiçbir ön koşul ileri sürmeden çocuk/yetişkin ayrımı gözetmeksizin ‘insan’ı ve ‘insan onuru’nu savunmaktır.

Öneren Kuruluş

Ana fikri Çocuk Vakfı tarafından önerilmiştir.

www.insanliksavunmahatti.com

www.humanitydefenceline.com

Nisan 2020

Dünya Çocuk Elçiliği, çocuğu ilgilendiren her konuya çocuk merkezli bakılacağı ve önce çocuk görüşünün alınacağı; çocuk görüşlerinin bilinir ve erişilir duruma getirileceği; yetişkinlerin çocuğa saygı temelinde çocuklar için çocuklarla birlikte dünya çocuklarının öncelikli yüksek yararı ve esenliği için çalışacağı uluslararası ölçekli bir kurumsal yapı oluşturmak amacıyla yola çıkmaktadır.

Öneren Kuruluş

Ana fikri Çocuk Vakfı tarafından önerilmiştir.

www.dunyacocukelciligi.com 

www.worldchildrensembassy.com 

Scroll Up