Vakıf Faaliyetlerimiz

Osman Turhan

Yetişkin Bildirisi

I.TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ
YETİŞKİN KAPANIŞ BİLDİRİSİ
27 Şubat 2011, Pazar Saat 15.30ʹ

Sevgili Çocuk Divan Başkanı ve Divan Üyeleri

Saygıdeğer Yetişkin Divan Başkanı ve Divan Üyeleri

Kongre’nin Değerli Çocuk ve Yetişkin Delegeleri

 

Çocuk sorunu, dünya egemenlik ilişkileri yanında, buna uygun düşen belli bir dünya görüşü ve kurumsallaşmalarla tamamlanan egemenlik düzeniyle birebir ilişkilidir. Bu nedenle çocuk sorunlarına odaklanmak toplumsal ilişkilerin köklü değişimi, dönüşümü ve toplumun önündeki engellerin aşılmasıyla başlayabilir.

Yaşadığımız dünyada ve Türkiye’de çocuk sorunu ile ilgili genel eğilim, bütünsel yaklaşımdan uzak ve mevcut koşulları değişmez veri kabul ederek, bireysel düzeyde çözüm çabalarının öne çıkması yönündedir. Bugün, dünya gündemindeki çocuk sorunu ve çözümü denildiğinde anlaşılan da budur. I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, gündelik ilişkiler içinde bireysel düzeyde sorunların çözümünün çocuk sarmalının genişlemesi anlamına geldiği tespitinin yapılmasına ortam hazırlamıştır. Türkiye, çocuk sorunlarını en geniş düzeyde ortaya çıkan örgütlenmeler, katılım ve paydaşlıklar çerçevesinde yeni ortak değerler üretme, katılım ve ilerleme çabasıyla çözebilir.

I.Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, Türkiye’de çocuk hakları kültürüne dayalı bütün çalışmaların yalnızca hükümet kuruluşları ile değil yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin etkin katılımının önemine özel vurgu yapılmasını bütün ilgili taraflara bildirmeyi kabul etmiştir.

Çocuk alanının esası nasıl bir dünya istediğimizle birebir ilişkilidir. Dünya sisteminin mevcut egemenlik ilişkileri bireyin ve toplumun katılımı ve yapabilir duruma gelmesi ile ve ancak örgütlenmeyle aşılabilir. Örgütlenme, toplumsal değişim ve yenilenmeye yönelmenin başlangıç eşiğidir. Türkiye’nin dünya ölçeğinde yeni bir siyaset ve çözüm geliştirebilmesinin hareket noktası olabilmesi için özel bir çaba gereklidir.

Çocuk haklarıyla ilgili gelecek yaklaşımı medeniyet merkezli bir bakışa ve felsefeye dayanmalıdır. Engelli-engelsiz bütün çocuk sorunlarının çözümü de medeniyet, kültür ve aile eksenli bir düzlemde bütünsel bir çerçevede yeniden ele alınmalıdır.

 

I.Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin Türkiye çocuk hareketine en anlamlı armağanı,

hazırlıkları 440 gün süren ve 3 gün boyunca çocuk ve yetişkin delegelerin görüşlerine sunulan

1.Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi olmuştur. 2012-2016 yıllarını kapsayan strateji belgesinde benimsenen çocuk hakları vizyon -hayali şöyle belirlenmiştir:

Çocuğun yararını bütün yararlardan üstün tutarak; çocukla birlikte ailenin, toplumun ve devletin etkin katılımına dayalı, çocuk hakları kültürü temelinde bir çocukluğun yaşandığı Türkiye.

İnsan hakları temelinde, ve Türkiye’nin taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ölçütleri ve ilkelerine dayalı I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi’nin hayata geçirilmesi için aşağıdaki somut önerileri ilgili bütün çevrelere sunmak isteriz:

 

 1. Aile ve Çocuk Bakanlığı’nın kurulması
 2. Aile ve çocuğa yönelik özel destek hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Aile ve Çocuk Koruma Sistemi’nin kurulması
 3. Aile ve çocuk yoksulluğunun önlenmesi
 4. Çocuk iş gücü istismarının önlenmesi
 5. Çocuk ihmali ve istismarını önleyici ve geliştirici hizmetlerin yaygınlaştırılması
 6. Çocuk Sağlığı ve Refahı Hizmetleri’nin çocuk-yetişkin ayrımı gözetilmeksizin yeniden yapılandırılması
 7. Örgün ve yaygın eğitimin çocuk haklarına uyumlu duruma getirilmesi
 8. Çocuk Adalet Sistemi’nin kurulması
 9. Çocuk Dostu Bir Medya anlayışının gerçekleştirilmesi
 10. Anayasa ve yasaların çocuk haklarıyla uyumlu duruma getirilmesi
 11. Türkiye Çocuk Bilgi Merkezi’nin ve Çocuğun İyilik Hali Endeksi Sistemi’nin kurulması
 12. Türkiye Çocuk Fonu’nun kurulması ve sürdürülmesi
 13. Çocukların içinde yer alacağı çocuk haklarıyla ilgili etkin denetim ve izleme sisteminin kurulması

 

I.Türkiye Çocuk Hakları Hakları Stratejisi’nin çocukların katılımıyla gerçekleşmesi için Söz Veriyoruz !.. .Ve herkesi Türkiye’nin çocuk hakları ödevinin paydaşı olmaya davet ediyoruz…

 

Prof. Dr. Aydın Gülan

Kongre Başkanı

Scroll Up