Vakıf Faaliyetlerimiz

Osman Turhan

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yurtdışı Alan Uzmanları Kabul Edilen Bildiri Özetleri

1st Children and Media Congress in Turkey Accepted Abstracts of Foreign Experts

1. "Çocuklarla İletişim: Yetiştirme, İlham Verme, Harekete Geçirme, Eğitme ve İyileştirme İlke ve Uygulamaları"
"Communicating with Children: Principles and Practices to Nurture, Inspire, Excite, Educate and Heal"
Barbara Kolucki ve Prof. Dr. Dafna Lemish

2. Çocuk Medyasında Cinsiyet Temsilleri
Gender Representations in Children's Media
Prof. Dr. Dafna Lemish

3. Medya ve Çocuk Arasındaki Karşılıklı İlişki
The Reciprocal Relationship between Media and Childhood
Jessica Taylor Piotrowski, Ph.D. Helen Vossen, Ph.D, & Patti Valkenburg, Ph.D.

4. Çocuklarda Ekran Bağımlılığı
Screen Dependency in Children
Aric Sigman

5. Bütün Ekranlar Aynı Değil
All Screens Are Not the Same
David Kleeman

6. Çocuklar ve Medya: Bilişsel Gelişim ve Eğitim
Children and Media: Cognitive Development and Education
Dr. Daniel R. Anderson

7. Çocukların Medya Kullanımı: Pozitif Psikolojik Bir Yaklaşım.
Children's Media Use: A Positive Psychology Approach
Prof. Dr. Erik M. Gregory

8. Çocukların Medya Kullanımı ve Etkileri
Children's Participation with Media
Dr. Alexis R. Lauricella

9. Çocuklar İçin Medya Okuryazarlığı: Sınıfta Medya Metinlerinin Karakter Analizi
Media Literacy For Children: Media Texts' Character Analysis In The Classroom.
Prof. Dr. Alexander Fedorov

10. Çocukları, Medyadaki Şiddet Olaylarının Potansiyel Tehlikelerinden Korumak İçin Medya Okuryazarlığı Müdahaleleri Tasarımlarında Teorik Temelli Prensipler.
Theoretically Based Guidelines for Designing Media Literacy Interventions To Protect Children from. Potential Harm of Media Violence
W. James Potter.

11. Okul Öncesi Çocuklar İçin Televizyonda Kalite
Guality in Television for Preschoolers
Sabrina Unterstell

12. Dijital Bir Dünyada Çocuklar: Risk-Fayda-Sorumluluk Karmasi
Children in a Digital World: An Integrated Vision of Risk, Benefits and Responsibility
Prof. Dr. Xavler Bringgue

13. Dijital Pazarlamanın İlgi Odağında Çocuklar: Online Reklamcılığın Yaygın Varlığı ve Bütün Dünyadaki Çocuklar için Anlamı
Children in the Digital Marketing Crosshalirs: The Pervasive Presence of Online Advertising and What It Means for Children Throughout the World
Jeftrey Chester

14. Dijital Veri Toplama ve Dijital Okuryazarlık: Dijital kültüre dâhil olmak için katılımcı öğrenme yöntemlerinin keşfedilmesi
Guration and Digital Literacy: Exploring Participatory Leaming Models for Engagement in Digital Culture
Paul Mihailidis

15. Dijital Çağda Çocuk Medyası: Zorluklar ve Şartlar
Children's Media in the Digital Age: Challenges and Conditions
Stewart M. Hoover

16. Yeni Medya Kullanımının Ergenler Üzerindeki Etkileri - Sosyal ve Yeni Ortaya Çıkan Bilişsel Etkiler
Effects of New Media Use On Adolescents - Social And Emerging Cognitive Effects
Kaveri Subrahmanyam

17. Medyanın Çocuk Davranışlarına Etkisi
Effects of Media over Child Behaviors
Ehab M. Eid Afifiy

18. Medya, Beslenme ve Çocuk Obezitesi
Media, Food Marketing and Childhood Obesity
Prof. Dr. Ellen A, Wartella

19. Medya ve Yiyecek İçecek Pazarlamasının Çocuk Beslenmesi ve Sağlığı Üzerindeki Rolü
Media and the Role of Food and Beverage Marketing on Child Nutrition and Health
Prof. Dr. Sandra L. Calvert

20. Din Eğitiminde Yeni Medya
New Media in Religious Education
Bernd Trocholepczy

21. Yaklaşımı DeğiştirmekHerbiri Birer HikâyeÇocukların, Toplumun Engelliliğe Bakışını Değiştirme Gücü
Ghanging Attitudes One Story at a Time The potential of children to change the way society views disability
Robyn Scott Vincent ve Tanya Black

22. Büyük Bilgi Çağında Çocukların Gizliliğini Korumak
Protecting Children's Privacy at the Big Information Era
Dr. Kathryn C. Montgomery

23. Çocuk ve Televizyon: Reşit Olmayanların Korunması İçin Politikalar
Children and Television: Policies for Protection of Minors
Dr. Carmen Fuente CoboCentro

24. İngiltere Çocuk Medyası Derneği - Kamu, Basın ve Siyasi Çevrelerde Çocuk ve Medyaya İlişkin Yeni Söylemlerin Geliştirilmesi: Politik Meselelere İlişkin Çocuk Medyası ve Sistemleri
The UK Children's Media Foundation - Developing New Discourses on Children and Media in the Public, Press and Political Spheres : Children's Media and Systems Related to Policy Issues
Jayne Kirkham

 

Scroll Up