Vakıf Faaliyetlerimiz

Osman Turhan

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yurtiçi Alan Uzmanları Kabul Edilen Bildiri Özetleri Sunum ve Oturumlar

1st Children and Media Congress İn Turkey Accepted Abstracts, Presentations and Sessions of National Experts

1. "Okul ile Öğrenci Yaşamı Arasındaki Duvarları Yıkmak: Popüler Medyayı Sınıfa Taşımak"
"Pulling Down the Walls between School and Students' Life: Carrying the Popular Media to the Classroom"
Assistant Prof. Sait TÜZEL

2."Öğretim Programlarında Bir Katılım Biçimi Olarak Medya Yazarlığı"
"Media Literacy as a Participation Style in Curriculums"
Assistant Prof. Ebubekir Çakmak

3."İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Medya Okuryazarlığı Eğitimine İlişkin Görüşleri: Disiplinler Arası Bir Çalışma"
"Views Of Primary and Secondary School Teachers Regarding Media Literacy: An Interdisciplinary Study"
Assistant Prof. Adnan Altun

4."Bir Bilim Dalı Olarak "Pedagoji" ve '*Medya Pedagojisinin” İşlevselliğinin Türkiye ve Avrupa Ülkeleri İle Karşılaştırılması'"
Comparison of the Functionality of "Pedagogy" and "Media Pedagogy" as a Discipline in Turkey and in European Countries"
Research Asistant Adem Güneş

5."Çocukların Medya Kullanımı İle İlgili Karşılaştırmalı Araştırmalar"
"Comparative Researches on Children's Media Use"
Assistant Prof. Hakan Dedeoğlu

6. "Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders kitaplarında 'Çocuğun Bilgi Edinme" ve "Zararlı Yayınlardan Korunma Hakkı"
"Right to Information and Right to Protection against Harmful Media in Social Sciences Textbook in Secondary School"
Assistant Prof. Zihni Merey
Dr. Zafer Kuş
Assistant Prof. Kadir Karatekin

7-"Çocuğun Bilgi Edinme ve Zararlı Yayınlara Karşı Korunma Hakkı"
"Child's Right to Information and Right to Protection against Harmful Media"
Prof. Dr. Emine Akyüz

8. "BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Açısından Çocukların Katılım Hakkı:Medya Ortamına Katılımı"
Right to Participation with regard to I.JN Convention on the Rights of the Child"
Assistant Prof. Zihni Merey

9."Çocuğun Kamusal Katılımı ve Medya - Hukuki Boyut"
Child's Public Participation and Media - Legal Aspect
Dr. Artun Avcı

10."Farklı Gelişen Çocuklarla İlgili Olarak Hazırlanmış Görsel ve Yazılı Basındaki Yayınların İncelenmesi"
"An examination Of Publications in Visual and Printed Media on Differently Developed Children"
Prof. Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş

11.Günümüzde Medya Etkisiyle "Kaybolan Çocukluk" Anlayışının Oyun ve Tüketim Nesneleri Üzerinden
İncelenmesi
"An Examination of "Lost Childhood” Concept with the Influence of Today's Media via Play and Consumable items"
Research Assistant Dr. Nurgül Yavuzer.
Research Assistant Ela Arı

12. "Çocuğa Saygılı Medya Anlayışı (Psiko-Teolojik Eleştirel Yaklaşım)"
"The Concept of Media Respectful towards the Child (Psycho-theological Critical Approach)"
Associate Prof, Ahmet Albayrak

13."Soyutun Somutlaştırılması: Çizgi Filmlerin Kültürel İşlevleri"
"Concretization of the Abstract: Cultural Functions of the Cartoons"
Prof. Dr. Deniz A. Güler

14."Çocuk ve Reklam: Çocuklar Olması Gerekenden Erken Büyüyor"
"Child and Advertisement: Children Grow Up Way Too Early"
Assistant Prof. Hande Bilsel Engin

15."Duygusal Zekâ Bağlamında Medyada Yayınlanan Reklamların Çocuklar Üzerinde Oluşturabileceği Davranış Biçimleri: 2013 Reklamları Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma"
“Behavior patterns that the Advertisements in Media Can Trigger on Children in the Context of Emotional intelligence: An Applied Research of Advertisements of 2013"
Associate Prof. Sedat Şimşek

16."Çocuk Medyalarında Dinin Sunuluşu"
"Religion's Presentation in Children's Media"
Assistant Prof. Cemil Oruç

17."Görünümleri ve İlgili Değişkenleriyle Siber Zorba ve Siber Kurbanlar"
"Cyber Bully and Cyber Victims with their Appearance and Related Variables"
Associate Prof. Özgür Erdur-Baker

18."Sosyal Kontrol, Çocuk ve İnternet Kullanımı"
"Social Control, Child and internet Use"
Prof. Dr. Nurgün Oktik

19."Elektronik Medya'daki ( Filmler, Diziler, Bilgisayar Oyunları) Korku İmgelerinin Çocuklar Üzerindeki Etkiler"
"Impacts of Horror İmage in Electronic Media (Movies, Series, Video Games) on Children"
Prof. Dr. Nermin Çelen

20."Günlük Gazetelerde Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Haberlerin İncelenmesi"
"An Examination of News Targeting Gifted Children in Daily Newspapers"
Assistant Prof. Faruk Levent

21."Dünyada 0-5 Yaş Çocuk ve Ailelerine Yönelik Devlet Destekli Dil Gelişimi Stratejileri, Medya ve Okuma Kültürü Projeleri"
"State-funded Language Development Strategies and Media and Reading Culture Projects Targeting
Children on 0-5 ages and Their Families all Around the World"
Associate Prof. Ilgım Veryeri Alaca

22."Öğrenci ve Öğretmenlerin Okuma Kültürü Düzeyleri ile Kitle İletişim Araçlarını Kullanma Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"
"An examination of the Relation between Student's and Teacher's Reading Culture Level and the Mass
Media Use Habits"
Prof. Dr. Sedat Sever.
Research Assistant A. Özgül İnce Samur.
Research Assistant Bilge Nur Doğan
Research Assistant Burcu Çıldır
Research Assistant Sevilay Bulut

23."Gelecek Kurguları ve Medya Algıları"
"Future Fantasies and Media Perception"
Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu

24."Medya ve Çocuk Ruh Sağ
"Media and Child's Mental Health"
Prof. Dr. Mücahit Öztürk

25."Medyanın İçeriksileştirme ve Zihin İşgali Boyutu"
"Lack of Content and Mental Occupation of Media"
Prof. Dr. K. Nevzat Tarhan

26."Toplumumuzda Okuma Alışkanlığı ve Medya Takibini Etkileyen Faktörler"
"Factors Effecting Reading Habit and Media Follow-Up in our Society"
Prof. Dr. Fatma Selda Bülbül
Associate Prof, Emine Dibek Mısırlıoğlu
Assistant Prof. Gülsen Ceyhun,
Assistant Prof. Nilgün Çöl Araz

 

SUNUM ÖZETLERİ
PRESENTATION ABSTRACTS

1."Medya Üzerinden Gelen Kültür Asimilasyonu ve Radikalleşme"
"Cultural Assimilation and Radicalization through Media"
Prof. Dr. Kemal Sayar

2."Sistem Yeni Kurtarıcısını Sunar: Yeni Nesil Teknolojiler ve Onu Kullanan Yeni Nesil Anne ve Çocuklar ya da Bu Teknolojiler Benim Neyim Oluyor?"
"The Systems Presents its New Rescuer: What am | to do with the New Generation Technologies and the New Generation Mother and Children who Use Them?"
Ahmet Rasim Kalaycı

 

OTURUM ÖZETLERİ
SESSION ABSTRACTS

1."İnternet Çağında Çocuk ve Aile"
"Ghild and Family in the internet Age"
Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI (Session Moderator )
Research Assistant Onur DÖNMEZ.
Associate Prof, Yavuz AKBULUT
Associate Prof. Işıl KABAKÇI YURDAKUL
Assistant Prof, Ahmet N. ÇOKLAR

2."Medya Okuryazarlığı Oturumu Media Literacy Session"
Düzenleyen / Organized by RTÜK

 

ATÖLYE ÇALIŞMASI
WORKSHOP

1."Keloğlan Çizgi Filminin "21-K" Yöntemi ile Okuryazarlığı ve Çözümlenmesi"
"Literacy and Analysis of the Keloglan Cartoon by means of "21-K" Method"
Associate Prof, Nebahat Akgün Çomak
Ada Nur Akgün ( 6th grade student )

 

ARAŞTIRMA SUNUMU
RESEARCH PRESENTATION

RTÜK / Türkiye'de Çocukların Medya Kullanma Alışkanlıkları Araştırması, 2013
RTÜK (Supreme Board of Radio and Television) / Research on Children's Media Use Habits in Turkey, 2013
Düzenleyen Kuruluş: RTÜK
Conducted by RTÜK

2. TÜİK / Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2013
TÜİK (Turkish Statistical Institute) / Research on Children's Use of Information Technology, 2013
Düzenleyen Kuruluş: TÜİK
Conducted by TÜİK

3.TRT Çocuk / Çocuklar İçin Eğitim Hedeflerinin Eğlenceli İçeriğe Dönüşmesi Sürecinin Araştırılması
TRT Çocuk (TRT Children) / Research on Transformation of Educational Targets for Children into Entertaining Content
Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu

4. TRT Çocuk / Ortaokulda Eğitim Gören Çocukların Geleneksel ve Yeni Medya ile Olan İlişkileri ve İlişkilerinin Doğasının Karşılaştırılması

TRT Çocuk (TRT Children) / Relations of the Secondary School Children with the Traditional and New Media and the Comparison of the Nature of Those Relations
Associate Prof. Tuğba Asrak Hasdemir

 

STRATEJİ BELGESİ SUNUMLARI
PRESENTATIONS OF STRATEGY PAPER

1. Türkiye Çocuk ve Medya Durum Tesbiti Raporu
Turkey Children and Media Situation Analysis Report
Düzenleyen:Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi
Sunan: Prof Dr. Erol Nezih Orhon

Prepared by:1st Children and Media Congress in Turkey
Presented by: Prof. Dr. Erol Nezih Orhon

2.1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014/2018
1st Turkey Children and Media Strategy and Implementation Plan for 2014-2018
Düzenleyen: 1.Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Sunan: Necmettin Oktay
Nurullah Öztürk
Mustafa Ruhi Şirin

Prepared by:

1st Children and Media Congress in Turkey
Presented by: Necmettin Oktay
Nurullah Öztürk
Mustafa Ruhi Şirin

 

BİLDİRGE SUNUMU
MANIFESTO PRESENTATION

İstanbul Çocuk ve Medya Bildirgesi
Istanbul Children and Media Manifesto
Düzenleyen:
Çocuk ve Medya Hareketi
Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi
Children and Media Action

Scroll Up