Çocuk ve Medeniyet Dergisinin Engelli Çocuklar Sayısı Yayımlandı..

Çocuk ve Medeniyet Dergisi

Çocuk Vakfı’nın çıkardığı hakemli Çocuk ve Medeniyet dergisinin 13. sayısı Engelli Çocuklar Sayısı olarak yayımlandı. Bu sayının editörlüğünü Prof. Dr. Nihal Olgaç Dündar  üstlendi.

 

Derginin tasarımı Salih Pulcu tarafından gerçekleştirildi. Derginin kapağında Dilara Koçak’ın 8 yaşındayken yaptığı resme yer verildi.

 

13. sayıdan itibaren yılda bir defa Aralık aylarında yayımlanacak Çocuk ve Medeniyet Dergisi yoluna dijital ortamda devam edecektir. http://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr

Engelli Çocuklar Sayısı’nın editör sunuş yazısında Nihal Olgaç Dündar’ın şu görüşü yer alıyor: “Kelime olarak bakıldığında ‘Çocuk’, henüz yetişkin olmayan insan yavrusu, küçük yaştaki erkek veya kız anlamına gelirken, askeri, ceza hukuk sistemi, dini, toplumsal, ekonomik ve bilimsel yönlerden farklı tanımlanabilir. Bilim insanları çocuğun büyüme ve gelişmesinin çok büyük bir bölümünün 18 yaşına kadar tamamlandığını belirttiklerinden Birleşmiş Milletler 0-18 yaş aralığındaki insanları ‘Çocuk’ kabul eder. Eski dönemlerde çocukluk kavramı üzerinde çok durulmazken, özellikle 17. yüzyıl sonrası çocuğa bakış değişmiş, bu konuda okulların oluşturulması gibi iyileştirmeler yapılmış ve çocuğun yetişkinlerden ayrı olduğu belirtilmiştir. Bizler de her zaman çocuğun ayrı bir birey olduğu ve yetişkinin küçük hâli olmadığı vurgusunu yapmaktayız. ‘Engelli’, kelime anlamı olarak doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal veya sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri çeken kimseyi tanımlamaktadır. Aslında ‘Çocuklar’da bakıldığında bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal veya sosyal yetenekleri yıllar içerisinde gelişerek toplumsal yaşama uyum sağlayacak ve günlük gereksinimlerini karşılamaya başlayacaklardır. Tam da bu yüzden engelli yetişkin bir bireye göre ‘Engelli Çocuk’ daha zor bir durumu ifade etmektedir. Ayrıca aileler ve bakım veren kişiler ‘Engelli Çocuk’ ile birlikte bu zorluğu yaşamakta, ileriye yönelik kaygı duymaktadırlar.”

Derginin bu sayısı 5 araştırma makalesi, 6 görüş ve derleme yazısından oluşuyor.

Dergide Yer Alan Araştırma Makaleleri

Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nin 13. sayısına, çocuğun sağlıklı büyümesine gönül veren ve engelli çocuklarımızın iyilik hâli için çalışan alanında çok değerli bilim insanlarımız yazar olarak katkıda bulunmuşlardır. Bu sayımızda 5 araştırma makalesi, 6 görüş yazısı ve derleme yer almaktadır.

Dergimizin birinci araştırma makalesi; Adölesan Serebral Palsi’li Bireylerde

Fonksiyonel Etkilenimin Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Parametreleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Kesitsel Çalışma başlığı ile riskli bebeklerin izleminde ve serebral palsili hastalarımızın habilitasyonunda uzun yıllardır çok değerli çalışma ve deneyimi olan Mintaze Kerem Günel ve Hasan Bingöl tarafından yazılmıştır. Çoğu zaman ihmal edilen ama son zamanlarda daha çok üstünde durulan engelli hastalarımızın yaşam kalitesi üzerine bir yazı olup özellikle serebral palsili hastalarımızın özelinde farkındalığımızı artıran bir yazı olmuştur.

Dergimizin ikinci araştırma makalesi, birçok dergi ve kitap editörlüğü yapmış olan ve bu konularda yayınları bulunan Mehmet Canpolat ile birlikte Bahadır M. Samur ve Alperen Polat tarafından yazılmıştır. Makalede, Albinizm Temelinde Engelli/Kısıtlı Çocukların Sosyal ve Hukuki Problemleri Üzerine Değerlendirme başlığı ile albinizm hastalığında gelişen tıbbi problemlerin yanında yaşanabilecek sosyal ve hukuki problemlere vurgu yapılmış ve engelli çocuklarımızı tüm yönleri ile değerlendirmemiz gerektiğine dikkat çekilmiştir.

Dergimizin üçüncü araştırma makalesi, daha önce de belirtilen ve bu konuda ailelerin desteklenmesinin gerekli olduğu, Şizofreni Tanısı Alan Çocuğa Sahip Ailelerin Yaşadığı Güçlükler başlığı ile bize sosyal psikolojik bir bakış açısı sağlayan, yine toplumda çocukla ile ilgili çok değerli çalışmaları bulunan Filiz Künüroğlu ve Ayten Turtank tarafından yazılmıştır.

Dergimizin dördüncü araştırma makalesi, yine çok değerli Mintaze Kerem Günel ve Hasan Bingöl tarafından yazılmış, engelli çocukların izleminde ve tedavilerinde ailelerin çok önemli yeri olduğunu vurgulayan ve bu sürece mutlaka dahil olmaları gerektiğine dikkat çeken, Hemiplejik Serebral Palsi’li Çocuklarda Aile Temelli Fizyoterapi Yaklaşımları başlıklı makaledir.

Dergimizin beşinci araştırma makalesi, çok yaygın görülen otizm spektrum bozukluğu hastalarımızın kullandıkları birçok ilacın hem tedavi edici hem de yan etkileri açısından izlenmesi gerektiğini vurgulayan, bu hastaları yakından izleyen, değerli çalışmaları bulunan Gözde Göknar, Buse Akıncı Gonca Engin Özyurt, Yusuf Öztürk ve Ali Evren Tufan tarafından yazılan, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Tanılı Hastalarda Çoklu İlaç Kullanımı: Üçüncü Basamak Bir Tedavi Merkezinin Bir Yıllık Deneyimi başlıklı makaledir.

Görüş ve Derleme Yazıları

Çocuk ihmali ve istismarı konusunda son yıllarda farkındalık artmış ve daha çok tanı konmaya başlanmıştır. Engelli çocuğun ihmal ve istismar açısından risk grubunda olduğu bilinmektedir. Dergimizin birinci görüş ve derleme makalesi, Engelli Çocukların İhmali ve İstismarı başlığı ile engelli çocuklar konusunda çok sayıda çalışmaları bulunan Kürşat Bora Çarman ve Arife Derda Yücel Şen tarafından yazılmıştır.

Dergimizin ikinci görüş ve derleme makalesi, Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Damgalanma başlığı ile bu hasta grubunda çok sayıda hastası ve çalışmaları bulunan Gonca Engin Özyurt ve Volkan Şahin tarafından yazılmıştır. Toplumda engelli bireylerin damgalanma sorunu mevcut olup otizmli çocuklar buna daha çok maruz kalmaktadırlar. Damgalanma problemi ne yazık ki bu hasta grubunda tedaviyi olumsuz etkilemekte ve aileleri de umutsuzluğa düşürmektedir.

Yine aynı şekilde dergimizin üçüncü görüş ve derleme makalesi de, Çocuk ve Ergenlerde Zihinsel Yetersizlik ile İlişkili Damgalama başlığı ile Nilay Ağaç ve Serkan Turan tarafından yazılmış, genel olarak zihinsel yetersizliği olan çocuklar ve ergenlerde damgalanmaya dikkat çekilmiştir. Her iki makalede de tedavileri olumsuz etkileyerek hastaların topluma uyumlarını zorlaştıran ve ailelere bu şekilde ek yük getiren damgalanma konusunda farkındalık yaratılması amaçlanmış ve bu konuda öneriler yer almıştır.

Engellilik çeşitlerinden olan görme engeli ve işitme engeli dergimizin dördüncü ve beşinci görüş ve derleme makalelerinde, Çocuklarda Görme Engeli ve Çocuklarda İşitme Engeli başlıkları ile bu tür hastalarda ilk tanıları koyan ve izlemleri yapan Pınar Arıcan ve Dilek Çavuşoğlu tarafından yazılmıştır. Duyu kayıpları çocukların öğrenme süreçlerini, duygusal ve sosyal etkileşimlerini olumsuz etkilemektedir. Bu hastaların erken tanınarak altta yatan nedenlerinin bulunması, gerekli müdahalelerin yapılarak erken rehabilite edilmeleri tedaviyi olumlu etkileyebileceği için farkındalığın artması önemlidir. Her iki makalede de bu konulara vurgu yapılmıştır.

Dergimizin altıncı görüş ve derleme makalesi, Çocuk Kas ve Sinir Hastalıklarında Görülen Engellilik Çeşitleri başlığı ile çok değerli Hocam Şenay Haspolat ve bu konuda doktora yapan Özlem Yayıcı Köken tarafından yazılmıştır. Son zamanlarda yeni tedavilerle daha fazla gündeme gelen kas hastalıkları ile ilgili fiziksel engelliliğin dışında zihinsel, işitsel, görsel engelliliğin, duygusal ve davranışsal sorunların da olabileceği vurgulanmış hasta yönetiminde çok disiplinli yaklaşımın önemine değinilmiştir.

 

 

Çocuk ve Medeniyet Dergisinin Sayıları

 

İlk sayısı 2016’da yayımlanan Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nin 6. yılın sonunda şu sayılar yayımlandı:

1-Çocuk ve Medeniyet Yazıları, 2-Çocukluk Tarihi Yazıları, 3-Çocuk Kültürü Sayısı, 4-Çocuk ve Felsefe Sayısı, 5-Çocuk ve Medya Sayısı, 6-Çocuk Edebiyatı Sayısı,              7-Çocukluk Sosyolojisi Sayısı, 8-Çocuk Hakları Sayısı, 9-Koronavirüs Sayısı, 10-Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi Sayısı, 11-Aile ve Çocuk Sayısı, 12-Çocuk ve Din Sayısı, 13-Engelli Çocuklar Sayısı.

Derginin 14. sayısı Dr. Ercem Erkul’un editörlüğünde Çocuk Yoksulluğu teması  ile hazırlanıyor. Makale, görüş, kitap incelemesi ve çevirilerinizi 15 Temmuz 2023 tarihine kadar gönderebilirsiniz.

 

Dergiye Erişim

Çocuk ve Medeniyet dergisine dijital ortamda  http://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr adresinden ücretsiz erişilebilir.

Çocuk ve Medeniyet dergisinin matbu olarak basılmış 12 sayısı (her sayı 80 TL) karşılığı temin edinilebilecektir. Bu konuda cocukvemedeniyet@cocukvakfi.org.tr  adresi üzerinden iletişim kurulması mümkündür.

Ek: ÇOCUK VE MEDENİYET DERGİSİ’NİN ENGELLİ ÇOCUKLAR SAYISI YAYIMLANDI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll Up