Image Alt

Çocuk Hakları Okulu

  >  Çocuk Hakları Okulu

Kuruluş Gerekçesi
Kuruluş Amacı
Kuruluş Tarihi
Çocuk Özne İçin Yaklaşım
Yetişkinlere Yönelik Yaklaşım
Eğitim Modeli Yaklaşımı
Birimleri
Danışma Kurulu

Allah, öpücüğe varıncaya kadar her hususta çocuklar arasında adaletli davranmanızı sever.
Hz. Muhammed (s.a.v.)

Kuruluş Gerekçesi

Dünyada bütün insanlığın hiç tereddüt etmeksizin kabul ettiği ortak bir sorun vardır: Çocuk sorunu. Bu ortak kabule rağmen dünyanın ve insanlığın çözümüne yönelemediği alan da çocuk sorunudur.

Hiç şüphe yok ki, çocuk alanı kök sorunları olan çok yönlü bir evrendir. Ve dünya bu sorunları çözmek için bir türlü yörüngesine girememiştir. Çocuk sorunlarının sürekli ertelenmesinden ise yetişkin bireyler, toplum ve Devlet yanında içinde yaşadığımız dünya düzeni sorumludur.

İnsanlığın çocuk sorunlarının çözümüne yönelemeyişinin temel nedeni ise çocuk ve çocuk hakları alanındaki anlayış ve toplumsal tutarlılık eksikliğidir. Dünyanın 7 kıtasındaki bütün çocuk sorunları görünür duruma geldiği halde bu karmaşık sorunların çözümüne yönelme cesareti gösterilememiştir. Bu kayıtsızlığın nedenleri ve sonuçları üzerinde ayrı ayrı eğilmeyi gerektirmektedir.

Çocuk konusu en geniş anlamına medeniyetin bütüncül yaklaşımıyla kavuşur. Medeniyetin güzellik, iyilik, erdem, doğruluk ve adalet idealleri olmadan çocuk meselesini anlamlandırma imkanı yoktur. Medeniyetler çocukla yenilenebilir ve varolabilir. Çocuk sorunlarının çözümüne medeniyetin çocuk bilgisiyle yönelmedikçe de hiçbir kök çocuk sorunu çözülemez.

Yaşadığımız yüzyıl karmaşık birçok çocuk sorununu devralmış bir yüzyıldır. Medeniyet dairemiz teorik düşünce bakımından ne kadar büyük bir geleneğe sahip olursa olsun, içinde bulunduğumuz modern çağın gerçeğiyle yüzleşmedikçe ve sınanmadıkça doğru çözüm üretmenin eşiğine yaklaşamaz.

Çocuk Vakfı, kurulduğu günden bu yana, çocuğun haklarını bütüncül bir yaklaşımla merkeze alarak, öncelikle yetişkin bireyleri, toplumu, Devlet’i çocuk gerçeğinde buluşturmak ve çocukla yüzleştirmeyi amaçlıyor. Bunun için de öncelikle bütün özneleri yeni bir çocuk okuması için düşünce sancıları çekmeye çağırıyor…

Kuruluş Amacı

Medeniyetin güzellik, iyilik, erdem, doğruluk ve adalet idealine dayalı, doğan her çocuğun mutlu bir aile içinde ve insanın çocukluk döneminde çocuk olma, çocuk gibi ve temel yararına öncelik verilerek yaşaması; doğuştan getirdiği yetenekleri nitelikli bir eğitimle geliştirmesi; güç koşullarda kalması durumunda korunması; kendini ilgilendiren konularda görüşünün alınması ve her türlü ayrımcılık karşısında medeni, sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını bilmesi ve bu hakların hayata geçirilmesini talep etmesi yanında haklarının yerine getirilmesinden sorumlu olan yetişkinlerin, toplumun ve Devlet’in çocuğa birinci önceliği vermesi ve çocuk’tan yana taraf olmasıyla ilgili bütün süreçlerin harekete geçirilmesine katkı vermek; yasaların çocuk hukuku ile uyumlu duruma getirilmesi çalışmalarına öncülük etmek; örgün ve yaygın eğitimde çocuk hakları kültürü öğretimi programları hazırlamak, çocuk hak ihlallerini izlemek; çocuklarla ilgili bütün konularda toplumsal bilinç ve davranış geliştirmek Çocuk Hakları Okulu’nun kuruluş amacıdır.

Kuruluş Tarihi         Kasım 1991

Çocuk Özne İçin Yaklaşım

0-18 yaş grubu çocuklara örgün ve yaygın eğitim çerçevesinde çocuk hakları kültürünün öğretilmesi amacıyla eğitim programları yanında sesli, görüntülü, basılı yayınların hazırlanması.

Yetişkinlere Yönelik Yaklaşım      

Anneye babaya, öğretmene ve bütün yetişkinlere çocuk hakları kültürü bilgisi ve davranışı kazandırmak amacıyla eğitim programları yanında sesli, görüntülü, basılı yayınların hazırlanması.

Eğitim Modeli Yaklaşımı

  • Sunuma dayalı dersler
  • Çocuğa, anne-babaya, öğretmenlere yönelik seminerler
  • Atölye çalışmaları
  • Çalıştay ve uygulamalı eğitim programları
  • Sanal ortamlarda etkileşimli eğitim programları
  • Alo Çocuk Hakları Hattı

Birimleri
İçerik Belirleme

I          Örgün Eğitim Birimi
II         Yaygın Eğitim Birimi
III       Program Geliştirme Birimi
IV       Araştırma ve Geliştirme Birimi
V         Hizmet Projesi Geliştirme Birimi
VI       Eğitim Projesi Geliştirme Birimi
VII      Araştırma Projesi Geliştirme Birimi
VIII    Çocuk Hakları İhlallerini İzleme Birimi
IX       Sesli, Görüntülü, Basılı Yayın Geliştirme Birimi

Çocuk Hakları Okulu
Danışma Kurulu

Av. Ahmethan Yılmaz, Av. Aşkın Yaşar Topuzoğlu, Prof. Dr. Aydın Gülan, Av. Betül Onursal, Prof. Dr. Emine Akyüz, Prof. Dr. Esin Küntay, Av. Fahri Safa Küpçü, (Prof.Dr. İbrahim Canan), Prof. Dr. İsmail Doğan, Doç. Dr. Kemal İnal, Dr. Memduh Cemil Şirin, Kürşat Bumin, Prof. Dr. İbrahim Cılga, Av. Mevlâna İdris Zengin, Mustafa Ruhi Şirin, Doç. Dr. Müslüm Akıncı, Yrd. Doç. Dr. Neylan Ziyalar, Prof. Dr. Oğuz Polat, Dr. Özcan Kars, Dr. Selçuk Abdullah Evliyaoğlu, Yrd. Doç. Dr. Sevgi Usta Sayıta, Prof. Dr. Şükrü Hatun, Tanzer Gezer.

Adres ve İletişim Bilgileri
Çocuk Vakfı Kültür Evi Zafer Sokağı No 17 34371 Nişantaşı / İstanbul

Telefon : 0 212 240 41 96 – 0 212 240 23 83

Belgegeçer : 0212 230 01 25

E-Posta : cocukhaklariokulu@cocukvakfi.org.tr – cocukvakfi@hotmail.com

Web Sitesi : www.cocukvakfi.org.tr

Umut var… Ve hep olacak!.

Etkinlik Programı

Çocuk Hakları Okulu I. Dönem Programı

Çocukla İlgili Sözleşmeler ve BM Kararları

Çocukla İlgili Uluslararası Sözleşmeler

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

UNICEF BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Özeti

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin

Çocuk Dostu Uyarlaması

Çocuk Hakları Sözleşmesinin 44.Maddesi a) Paragrafı Gereği Taraf Devletlerin Sunacakları İlk Raporların Biçim ve İçeriği ile İlgili Genel Yönergeler

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme; Çocuğun Katılım Hakkı

1924 Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi

1959 Çocuk Hakları Bildirisi

BM Çocuk Hakları Sözleşmesine Ek Protokoller

Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile ilgili İhtiyari Protokol

Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol

Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi

Engellilerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

BM Acil Durumlarda ve Silahlı Çatışma Halinde Kadınların ve Çocukların Korunmasına İlişkin Bildirisi

BM Bin Yılın Kalkınma Hedefleri

BM Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri Raporu (27.Oturum)

BM Çocuk Hakları Komitesi’nin Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye İlişkin Genel Yorumları 2001-2006 (ICC)

BM Çocuk Hakları Komitesi’nin Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye İlişkin Genel Yorumlar 2006-2008 (ICC)

UNICEF-Ülke Programı Eylem Planı 2006-2010

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Çocuk Dostu Uyarlaması

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çocuk Dostu Uyarlaması

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Evlilik Dışında Doğan Çocukların Hukuksal Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi (İngilizce)

Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanması

Evlilik Dışında Doğan Çocukların Tanınmalarına Dair Sözleşme(İngilizce)

Hükümet Dışı Kuruluşların Çocuklara Dönük Sözleşmeleri

Uluslar arası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi

ILO Ana Sözleşmesi

İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin ILO Sözleşmesi

En Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler ILO Sözleşmesi

Adolesan Hakları

Suça İtilen Çocukların Korunmasına İlişkin Uluslar Arası Kurallar

Küçükler Bakımından Adaletin Yürütümü Hakkında Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları (Pekin Kuralları)

Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi için Birleşmiş Milletler Rehber Kuralları ( Riyad Rehber Kuralları)

Ceza Adaleti Sistemi içindeki Çocuklar hakkında Eylem Programı için Rehber Kurallar (Havana Kuralları)

Ek Bilgiler

BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi

BM Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi

Avrupa Sosyal Şartı

Avrupa Sosyal Şartı’na Ek Protokol

TBMM Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstirmara Karşı Korunması Sözleşmesi’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/195)

Çocuk ve Medya

18 yaşından Küçük Çocuklar ve Gençlerle ilgili Etik Kurallar Çerçevesinde Habercilik için İlkeler ve Kılavuzlar (İngilizce)

Çocuk Hakları ve Medya: Gazeteciler için Kılavuz, Uluslar arası Gazeteciler Federasyonu; Medya ve Özel Koruma Gereksinimi Olan Çocuklar için (iç belge) (İngilizce)

Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesi

Medya ve Çocuk Hakları (İngilizce)

Medya ve Çeşitlilik Klavuzu-Çocuk

BBC Çocuk Koruma Politikası

BBC Çocuklarla Çalışma Kılavuzu

Anti-personel  Mayınların Kullanımının, Stoklanmasının, Üretilmesinin ve Aktarılmasının Yasaklanmasına ve Bu Mayınların Tahribine İlişkin Sözleşme (İngilizce)

Çocukla İlgili Sözleşmeler ve BM Kararları