Image Alt

Çocuk Akademisi

  >  Çocuk Akademisi

Kuruluş Gerekçesi

Çocuk, insan neslinin biricik anlamlandırma konusudur. Çocukla ilgili anlamlandırma tarihi, kültürel ve felsefi anlamda sorunludur. Anlamlandırmanın farklı olma nedeni ise medeniyet ve kültür farklılığıdır.

Modernleşme döneminde çocuk, dört gelişme evreleri içinde değerlendirilir: Doğumdan iki yaşına kadar duygu devinim evresi, bir. İki yaşından yedi yaş arası işlem öncesi evre, iki. Yedi ile on bir yaş arası somut işlem evresi, üç. On bir yaş sonrası soyut işlem evresi, dört. 20. yüzyılda genel bir yaklaşımla çocuk bir yandan biyolojik sürece dayalı anlamlandırma, diğer yandan çocuk gelişiminin belirlenebilir bazı kesin dönemler aracılığıyla gerçekleşmesi yönünde değerlendirildi. Çocuğa ilişkin kuramların hiç birinin birbirine üstünlüğü olmadığı da bilinmektedir artık. Çocuğun, insanlığın bütün tarihini tekrar ettiği ve gelişimi boyunca insanlığın gelişim süreçlerini tekrarladığı hususu da ortak kabullerden biri olmuştur. Hiç şüphe yok ki son çocuk doğuncaya kadar çocuk anlayışlarındaki farklılıklar var olmayı sürdürecektir.Bu yönü ile çocuk konusu özel bir sorun olmaya da devam edecektir.

Yeni ve evrilen dünyada çocuk ve çocukluk kuşatma altındadır. Çocukla ilgili görevlerini çok farklı uzmanlıklara devretmiş durumda olan aile, çocukla üretim dışı zamanlarda ilgilenmektedir. Bu nedenle, çocuk, modern dünyada çok yönlü bir kategoridir. Çocuğun kendini güvende hissettiği ve her yaştan bireyin bir arada bulunduğu geleneksel aile de dönüşmektedir.

Özel ve serbest mekân arasında kişi ve toplum yanında, ailenin bütün yaşama ortamlarını birbirine bağlayan, sosyal dokudan yoksun bir çocukluk dünyasına karşı insani, sosyal ve kültürel yaklaşım hedefi öngörmekle yükümlüdür İNSAN. Varlığın sorumluluğunu taşıyan İNSAN, dünyayı güzelleştirmekle de yükümlüdür. Çünkü, İNSAN, dünyayı güzelleştirmekten ve ÇOCUK’tan yana taraf olmakla da yükümlüdür.

ÇOCUK konusu en geniş anlamına medeniyet evreninde kavuşur. Her medeniyet ÇOCUK’la yenilenir. Medeniyet ise varoluşunu eğitimle gerçekleştirir. Medeniyetimizin temel
varoluş gerekçesi güzellik, doğruluk, erdem, adalet ve iyilik ilkelerine dayanır. Medeniyetin güzellik fikrini sanatlar ve estetik; doğruluk fikrini inançlar felsefe düşünce ve bilim, iyilik fikrini ise ahlâk sağlar. Analizci değil sentezcidir medeniyetimiz: Bilge şair Sezai Karakoç’un vurgusuyla, hayatın her safhasında duygularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımızla karşılaştığımız bütüncül bir olaydır medeniyet. İnsan bir medeniyet içinde insanlaşabilir. Ve insanın insanlaşması ancak insanla mümkün olabilir.

Çocuğun kendini fark etmesi ve gerçekleştirmesi de medeniyet içinde mümkündür. Yeni nesillerde devam etmeyen bir medeniyetin kendini yenileme ve devam etme gücünü bulması imkansızdır. Medeniyet fikriyle yetişen çocuk, medeniyet geleneğiyle ilişki kurduğu gibi, medeniyetin gelecekle kültürel bağını da oluşturur.

Modern uygarlık evrilen, savrulan ve benzeşen bir görünüm içindedir. Yeni dünyada medya okul’un önüne geçmiş ve yeni çocukluk üzerinde aile kadar etkili konuma gelmiştir.
Modern uygarlıktan benzeşen bir çocukluk miras bırakmıştır.

Yeni çocukluğun sorunlarına eğilmeyen bir medeniyetin çözüme yönelmesi imkansızdır. Burada sorulacak ana soru şudur: Medeniyet fikriyle çocuk yetiştirme düşüncesine hazır mıyız? Bu sorunun cevabı ne evet ne de hayır’dır. Sorunun hem evet hem de hayır’a dönük yönlerinin araştırılması, incelenmesi ve bilinmesi ile ÇOCUK’la yüzleşme mümkün olabilir. Hayatın bütün alanlarında medeniyetin dili, yöntemi ve uygulaması egemen olmadıkça güncel çocuk sorunları çözülemez. İnsan ve toplum sorunlarında olduğu gibi çocuk sorunlarının yüzleşeceği temel dayanak medeniyettir. Medeniyetin kültürel kodları ile varolmuş çocuk bilgisi yanında, ihtiyacı olan yeni çocuk bilgisini üretmeyi, hayatın gerçeği ile sınamayı, göstergelere dönüştürmeyi ortaya koymadıkça medeniyetimizin çocuk problemini çözme iddiasından söz edemeyiz.

Medeniyetimizin içinde bulunduğu kriz ise varolma değil, sürebilme ve devam edebilme problemidir.Hiç şüphe yok ki medeniyet temellerimize dayalı yenilenme eş zamanlı bir atılım ve dirilişle mümkündür. Medeniyetimiz, sürebilme ve devam edebilme problemini aştığında, medeniyet fikriyle medeniyet insanı yetiştirme iddiasını da ortaya çıkarmış olacaktır. Medeniyet krizimizin bu kök sorunu çözüldüğünde,
sorumluluğumuzun sınırları genişleyecek ve bir insanda bütün insanları, bir çocukta bütün çocukları düşünme felsefesiyle insanlık medeniyeti’nin yeni evresi de başlamış olacaktır.

Medeniyet ölçekli teorik düşünce ve yaklaşım tarihi birikime dayalı da olsa hayatın gerçeğiyle yeniden sınanmadıkça ve doğrulanmadıkça doğru çözüme yönelme imkânı vermez.

Çocuk Vakfı Çocuk Akademisi, medeniyetimizin güzellik, doğruluk, adalet, erdem ve iyilik idealleri ve değerlerine dayalı, Türkiye ölçekli aile ve çocuk ödevine yönelik ve bütüncül bir amacı içeren bilim, sağlık, eğitim, hukuk, kültür, sanat, edebiyat, çocuk hakları ve medya merkezli bir yaklaşımla çalışmalar gerçekleştirmeyi öngörmektedir.

Amacı             
Çocuk Vakfı’nın kuruluş amacı ve işlevi doğrultusunda, çocukların kardeşliği inancından hareketle, medeniyet ölçekli bütüncül bir yaklaşım temelinde, çocuğun öncelikli yararına dayalı yaşama, gelişme, korunma hakkı yanında, görüşünün alınarak katılımın sağlandığı, ayrımcılıktan korunduğu ve doğan her çocuğun güzel bir dünyada yaşaması düşüncesini esas alarak, çocuk hakları kültürüne dayalı çocuk sağlığı, eğitimi, hukuku ve felsefesi yanında bilim, kültür, sanat, edebiyat ve medya alanlarında çocuğa, anne-babalara, uzmanlara yönelik eğitim programı, seminer, sempozyum ve kongre düzenlemek; aile, çocuk, toplum ve Devlet bağlamında sosyal araştırmalar yapmak; çocuk politikalarıyla ilgili stratejiler geliştirmek, hizmet, eğitim ve araştırma projeleri hazırlamak ve gerçekleştirmek; sesli görüntülü basılı yayın yapmak ve danışmanlık hizmetleri vermek Çocuk Vakfı Çocuk Akademisi’nin kuruluş amacıdır.

Çocuk Akademisinin Yaklaşımı       
Çocukla ilgili konuları bütüncül bir yaklaşımla ele alarak çocuk pediatrisi, pedagojisi, sosyolojisi, hukuku ve felsefesi öncelikli olmak üzere, sağlık, eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarında çocukbilim merkezli kuram, yöntem ve uygulamaya dayalı birikimi çocukların, yetişkinlerin, toplumun ve ülkenin yararlanmasına sunmak…

Eğitim Modelleri
 
·         Sunum merkezli dersler
·         Çocuğa ve yetişkine yönelik seminerler
·         Atölye çalışmaları
·         Çalıştay ve uygulama programları
·         Tatil dönemi uygulamalı eğitim kampları
·         Uygulamalı bilim ve araştırma merkezi programları
·         Uygulamalı sanat ve araştırma merkezi programları
·         Sanal ortamda interaktif eğitim programları
Çocuk Özne İçin Yaklaşım
Çocuğun gelişim hakkı çerçevesinde yaşayarak ve eğlenerek öğrenmeye dayalı, merak uyandırma, soru sorma ve sorun çözme becerisi kazandırıcı, sanatın ve bilimin duygu, yaratıcılık ve yetenekleri geliştirici boyutu dikkate alınarak serbest zamanlı zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış programlarla çocukların bilim ve sanat okuryazarlığı öğrenmelerine, okul başarısı ile hayat başarısı arasında uyum sağlanmasına yardımcı eğitim ortamları hazırlanır.
I.  Eğitim programları çocukların büyüme ve gelişme evreleri dikkate alınarak program geliştirme, çocuk gelişimi, ölçme ve değerlendirme uzmanları tarafından hazırlanır, uygulanır, izlenir ve sonuçlanır.
II.  Programların uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversitelerle işbirliği yapılır.
a)  Bilim, sanat ve spor merkezli çalışmalarda zekâ ve yetenek tanılamasına göre kümeler belirlenir.
 
b)  Üstün yetenekliler için farklılaştırılmış, zenginleştirilmiş, esnek özel programlar uygulanır.
c)  Engelli gruplara yönelik programlar (görme, işitme, konuşma, zihinsel vd) uzman öğreticiler tarafından düzenlenir.
Yetişkinlere Yönelik Yaklaşım
 
Çocuğu tanıma ve anlama, çocuk hakları kültürü kazandırma, ihmal ve istismar türlerinde bilinç ve davranış geliştirme, çocukla ilgili sorunları çözme yeteneği kazandırıcı sosyal ve kültürel eğitim programlarına öncelik verilir.

Birimleri

İçerik Belirleme
 • Program Geliştirme Merkezi
 • Araştırma ve Geliştirme Merkezi
 • Hizmet Projesi Geliştirme Merkezi
 • Eğitim Projesi Geliştirme Merkezi
 • Ölçme Değerlendirme İzleme Merkezi
 • Mali Kaynak Geliştirme Merkezi

Faaliyet Konuları

ÇOCUK VAKFI FAALİYET KARNESİ İÇİN BİLGİ NOTLARI
1)      Son 40 yılda Çocuk Dünyasına Hizmet Ödülleri (11 Şubat 1992).
2)      Çocuk Hakları Okulu Projesi (1993).
3)      Çocuk Edebiyatı Okulu (1992).
4)      8 ayrı dizide 546 bin çocuk ve yetişkin kitabı (1991-2004)
5)      Karagöz Okulu (1997).
6)      Çocuklar için Şefkate Çağrı Kampanyası (1993’den bugüne).
7)      Bosna Çocuksuz Kalmasın -411 şehit çocuğuna yardım-(1992-1995).
8)      Kosova’da Çocuklar Ölmesin (-370 Kosovalı aileye insani yardım) (1998-1999).
9)      Öksüzler ve Yetimler Günü (1994-2001).
10)    Köy Okulları İçin Kitap Yardımı (Ocak 1992- Şubat 2007 arasında 1085 köy okuluna 325 bini aşkın kitap)
11)    Çeçen Çocuklara Evlerimizi Açalım (1995-2001).
12)    Deprem Çocukları ile Hayatı Paylaşmaya Gidiyoruz (18 Ağustos 1999’dan Nisan 2000’e kadar Sakarya, İzmit, Kaynaşlı).
13)    Çocuk Koruma Kanunu Komisyonu (1995) (Adalet Bakanlığı-Çocuk Vakfı, Ocak 2003-Ekim 2004)
14)    Aile ve Çocuk Bakanlığı’nın kurulmasına yönelik proje önerisi (Mayıs 2003).
15)    Aile ve Çocuk Müsteşarlığı önerisi (Haziran 2003)
16)    I. İstanbul Çocuk Kurultayı (26-27 Haziran 2000) (İstanbul Valiliği ile).
17)    I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi (23-25 Eylül 2004)
(Milli Eğitim Bakanlığı,Marmara Üniversitesi, Çocuk Vakfı iş birliğinde;Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde;ne yazık ki kararları askıda).
18)   Okuyan Şehir Sakarya (2005, 2006, 2007) (Sakarya Valiliği,Sakarya Üniversitesi,Adapazarı Büyükşehir Belediyesi,Çocuk Vakfı).
19)   Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Dünya Dillerine Çevrilmesi Projesi (Ocak 2007’den bu yana sürüyor; Kültür ve Turizm Bakanlığı TEDA Projesi destekli; 42 dünya dilinde; 57çocuk ve gençlik edebiyatı örneği 8 dile çevrildi).
20)   Aile,Sosyal Hizmetler, Özürlüler Şûralarına destek (1991-2009).
21)   Bosna için Kitap Kampanyası (Milli Müze’nin yakılması nedeniyle; 30 bin kitap) (1996).
22)   Kosova’da Türkçe öğrenim gören çocuklar için 17 bin kitap, 11 bin dergi (2005).
23)   Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu’nun kurucu üyeliği ve sözcülüğü (2001-2009).

Danışma Kurulları

 
Çocuk Vakfı’nın amacı
Resmi Sened Madde : 1
 
Çocuğun sosyal, kültürel ve eğitim bakımından gelişmesine
katkıda bulunmak. Çocukluk çağlarının evreleri dikkate alınarak
 programlar geliştirmek.Çocuk psikolojisi, sağlığı, eğitimi alanlarında ortaya çıkan verilerin ışığında okul öncesi ve okul çağı çocuklarının sorunlarına yardımcı olacak araştırmaların yapılmasına ortam hazırlamak. Aile, çocuk, okul ve çevre ilişkilerinin düzenlenmesinde benzer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak. Beden ve ruh sağlığının kazanılmasında, özel ilgi gerektiren çocuklara yönelik  çalışmalara öncülük etmek. Çalışan çocukların sorunlarına sosyal açıdan çözümler sağlayıcı öneriler geliştirmek. Aile ve çocuk konulu sosyal araştırmaların sonuçlarını kamuoyuna duyurmak. Çocukları olumsuz yönde etkileyen uyarıcılar karşısında koruyucu tedbirler almak;
 çocuk haklarının savunulmasında ısrarlı ve kararlı olmak. Çocuklarımızın sevgi ortamı içinde büyümelerini temin etmek amacıyla aile’nin değerini benimsetici çalışmaları özendirmek. Çocukları toplum gerçeklerinden soyutlamadan, yaşadıkları dünyanın bilincine ulaşmalarına yardımcı olmak. Çocukların kardeşliği inancından hareketle, çocuğa felsefe ile bakmanın yeni ufuklar açabileceğini evrensel çocuk politikasının temeli
kabul etmek. Çocuğa yönelik dil, sanat ve edebiyatın oluşmasında sanat ve edebiyat çevrelerini çocuğa uyandırmak. İçinde yaşadığı toplumun  değerlerine saygılı, bütün insanlığa şefkatle bakabilen, ideal ahlakı özümsemiş, sağlam karakterli, insanlığa hizmet etmeğe kararlı, ruh zenginliğe ulaşmış, erdemli kuşakların yetiştirilmesi Çocuk Vakfı’nın varoluş sebebidir.
 
 
 
Kuruluş tarihi                       3 Aralık 1990
Resmi Gazete
yayın tarihi                            13 Şubat 1991, sayı 20785
Kurucusu                              Mustafa Ruhi Şirin
Çocuk felsefesi anlayışı        Bir çocukta bütün çocukları düşünmek
 
 
Çocuk ödevi yaklaşımı         Türkiye’de ve dünyada tek bir sorunlu çocuk kalmayıncaya kadar çocuk ödevine çalışmak ve çocuklara önceliğin verilmesi için öncülük etmek
                                                                       
                                                                        Her insan bir haberdir
                                                                       Her doğan çocuk bir haber getirir
                                                                                                        Sezai Karakoç
Kuruluş Felsefemiz
 
Çocuk, insan neslinin biricik anlamlandırma konusudur. Çocukla ilgili anlamlandırma tarihi, kültürel ve felsefi anlamda sorunludur. Anlamlandırmanın farklı olma nedeni ise medeniyet ve kültür farklılığıdır.
Modernleşme döneminde çocuk, dört gelişme evreleri içinde değerlendirilir: Doğumdan iki yaşına kadar duygu devinim evresi, bir. İki yaşından yedi yaş arası işlem öncesi evre, iki. Yedi ile on bir yaş arası somut işlem evresi, üç. On bir yaş sonrası soyut işlem evresi, dört. 20. yüzyılda genel bir yaklaşımla çocuk bir yandan biyolojik sürece dayalı anlamlandırma, diğer yandan çocuk gelişiminin belirlenebilir bazı kesin dönemler aracılığıyla gerçekleşmesi yönünde değerlendirildi. Çocuğa ilişkin kuramların hiç birinin birbirine üstünlüğü olmadığı da bilinmektedir artık. Çocuğun, insanlığın bütün tarihini tekrar ettiği ve gelişimi boyunca insanlığın gelişim süreçlerini tekrarladığı hususu da ortak kabullerden biri olmuştur. Hiç şüphe yok ki son çocuk doğuncaya kadar çocuk anlayışlarındaki farklılıklar varolmayı sürdürecektir.Bu yönü ile çocuk konusu özel bir  sorun olmaya da devam edecektir.
Yeni ve evrilen dünyada çocuk ve çocukluk kuşatma altındadır. Çocukla ilgili görevlerini çok farklı uzmanlıklara devretmiş durumda olan aile, çocukla üretim dışı zamanlarda ilgilenmektedir. Bu nedenle, çocuk, modern dünyada çok yönlü bir kategoridir. Çocuğun kendini güvende hissettiği ve her yaştan bireyin bir arada bulunduğu geleneksel aile de dönüşmektedir.
Özel ve serbest mekân arasında kişi ve toplum yanında, ailenin bütün yaşama ortamlarını birbirine bağlayan, sosyal dokudan yoksun bir çocukluk dünyasına karşı insani, sosyal ve kültürel yaklaşım hedefi öngörmekle yükümlüdür İNSAN. Varlığın sorumluluğunu taşıyan İNSAN, dünyayı güzelleştirmekle de yükümlüdür. Çünkü, İNSAN, dünyayı güzelleştirmekten ve ÇOCUK’tan yana taraf olmakla da yükümlüdür.
ÇOCUK konusu en geniş anlamına medeniyet evreninde kavuşur. Her medeniyet ÇOCUK’la  yenilenir. Medeniyet ise varoluşunu eğitimle gerçekleştirir. Medeniyetimizin temel varoluş gerekçesi güzellik, doğruluk, erdem, adalet ve iyilik ilkelerine dayanır. Medeniyetin güzellik fikrini sanatlar ve estetik; doğruluk  fikrini inançlar felsefe düşünce ve bilim, iyilik fikrini ise ahlâk sağlar. Analizci değil sentezcidir medeniyetimiz: Bilge şari Sezai Karakoç’un vurgusuyla, hayatın her safhasında duygularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımızla karşılaştığımız bütüncül bir olaydır medeniyet. İnsan bir medeniyet içinde insanlaşabilir. Ve insanın insanlaşması ancak insanla mümkün olabilir.
Çocuğun kendini fark etmesi ve gerçekleştirmesi de medeniyet içinde mümkündür. Yeni nesillerde devam etmeyen bir medeniyetin kendini yenileme ve devam etme gücünü bulması imkansızdır. Medeniyet fikriyle yetişen çocuk, medeniyet geleneğiyle ilişki kurduğu  gibi, medeniyetin gelecekle kültürel bağını da oluşturur.
Modern uygarlık evrilen, savrulan ve benzeşen bir görünüm içindedir. Yeni dünyada medya okul’un önüne geçmiş ve yeni çocukluk üzerinde aile kadar etkili konuma gelmiştir.
Modern uygarlıktan benzeşen bir çocukluk miras bırakmıştır.
Yeni çocukluğun sorunlarına eğilmeyen bir medeniyetin çözüme yönelmesi imkansızdır. Burada sorulacak ana soru şudur: Medeniyet fikriyle çocuk yetiştirme düşüncesine hazır mıyız ? Bu sorunun cevabı ne evet ne de hayır’dır. Sorunun hem evet hem de hayır’a dönük yönlerinin araştırılması, incelenmesi ve bilinmesi ile ÇOCUK’la yüzleşme mümkün olabilir. Hayatın bütün alanlarında medeniyetin dili, yöntemi ve uygulaması egemen olmadıkça güncel çocuk sorunları çözülemez. İnsan ve toplum sorunlarında olduğu gibi çocuk sorunlarının yüzleşeceği temel dayanak medeniyettir. Medeniyetin kültürel kodları ile varolmuş çocuk bilgisi yanında, ihtiyacı olan yeni çocuk bilgisini üretmeyi, hayatın gerçeği ile  sınamayı, göstergelere dönüştürmeyi ortaya koymadıkça medeniyetimizin çocuk problemini çözme iddiasından söz edemeyiz.
Medeniyetimizin içinde bulunduğu kriz ise varolma değil, sürebilme ve devam edebilme problemidir.Hiç şüphe yok ki medeniyet temellerimize dayalı yenilenme eş zamanlı bir atılım ve dirilişle mümkündür. Medeniyetimiz, sürebilme ve devam edebilme problemini aştığında, medeniyet fikriyle medeniyet insanı yetiştirme iddiasını da ortaya çıkarmış olacaktır. Medeniyet krizimizin bu kök sorunu çözüldüğünde,
sorumluluğumuzun sınırları genişleyecek ve bir insanda bütün insanları, bir çocukta bütün çocukları düşünme felsefesiyle insanlık medeniyeti’nin yeni evresi de başlamış olacaktır.
Medeniyet ölçekli teorik düşünce ve yaklaşım tarihi birikime dayalı da olsa hayatın gerçeğiyle yeniden sınanmadıkça ve doğrulanmadıkça doğru çözüme yönelme imkânı vermez.
 
 
Kuruluşundan bu yana
görev yapan Yönetim
Kurulu Üyeleri
 
                                   Prof. Dr. Aydın Gülan
Beşir Ayvazoğlu
                                   Haşim Vatandaş
                                   Mevlâna İdris Zengin
                                   Yusuf Ziya Özkan
            
 
 
Yönetim Kurulu
                                   Ahmet Akçakaya
                                   Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili
                                   Doç. Dr. Melikşah Yasin
                                   Mustafa Ruhi Şirin
                                   Prof. Dr. Bülent Zülfikar
 
ÇOCUK VAKFI
DANIŞMA KURULU ÜYELERİ
 
 
 
Aile ve Çocuk Kültürü Araştırma Merkezi Danışma Kurulu
           
Doç. Dr. Ahmet Albayrak, Prof. Dr. Beğlan Toğrol, Belkıs Ertürk, Celil Güngör, Prof. Dr. Hayati Tüfekçioğlu, Prof. Dr. Ertan Eğribel, Prof. Dr. Hüseyin Peker, Prof. Dr. Kemal Sayar, Prof. Dr. A. Korkut Tuna, Prof. Dr. Musa Tosun, Dr. Necmettin Turinay, Prof. Dr. Özcan Köknel, Sami Erdoğan, Prof. Dr. Sefa Saygılı, Prof. Dr. Ümit Meriç.
 
Çocuk Sağlığı Danışma Kurulu
 
Prof. Dr. Ahmet Aydın, Prof. Dr. Adnan Yüksel, Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu,
(Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu ), Prof. Dr. Bumin N. Dündar, Prof. Dr. Bülent Zülfikar, Prof. Dr. Dilşat Türkdoğan, Dr. Ersin Ulu, Prof. Dr. Fahri Ovalı, Prof. Dr. Fatma Selda Bülbül, Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, Doç. Dr. Nihal Olgaç Dündar, Prof. Dr. Olcay Neyzi, Prof. Dr. Osman Abalı, Prof. Dr. Serpil Uğur Baysal, Prof. Dr. Şükrü Hatun, Prof. Dr. Tolga Dağlı,  Prof. Dr. Yunus Söylet.
 
Çocuk Eğitimi Danışma Kurulu
Prof. Dr. Adil Çağlar, Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu, Doç. Dr. Ahmet Şirin,  Prof. Dr. Ayla Oktay, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Prof. Dr. Esra Aslan, Prof. Dr. Halis Ayhan, Prof. Dr. Halûk Yavuzer, Prof. Dr. Hayati Hökelekli, Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Yrd. Doç. Dr. İsmail Aydoğan, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Palancı, Doç. Dr. Osman Sezgin, Doç. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, Prof. Dr. Yüksel Özden, Prof. Dr. Ziya Selçuk.
 
 
Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklar Araştırma Merkezi (ÜYÇAM) Danışma Kurulu
 
Yrd. Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı, Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu, Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Yrd. Doç. Dr. Ayça Köksal Konik, Dr. Ayşe Alkan, Prof. Dr. Ayşegül Ataman, Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu, Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız, ( Prof. Dr. Doğan Çağlar ), Prof. Dr. Esra Aslan, Yrd. Doç. Dr. Faruk Levent, Filiz Günsür, Dr. Filiz Yıldız Topçu, Prof. Dr. Füsun Akarsu, Yrd. Doç. Dr. Hasan Said Tortop, Dr. Hüseyin Mertol, Metin Uzun, Rıdvan Karabulut, Prof. Dr. Süleyman Çetin Özoğlu, Prof. Dr. Teoman Duralı, Prof. Dr. Ülker Akkutay, Prof. Dr. Ümit Davaslıgil.
 
 
Çocuk Hakları Okulu Danışma Kurulu
 
Av. Ahmethan Yılmaz, Av. Aşkın Yaşar Topuzoğlu, Prof. Dr. Aydın Gülan, Av. Betül Onursal, Prof. Dr. Emine Akyüz, Av. Fahri Safa Küpçü, (Prof.Dr. İbrahim Canan ) , Av. Memduh Cemil Şirin, Kürşat Bumin, Prof. Dr. İbrahim Cılga, Mevlâna İdris Zengin, Doç. Dr. Müslüm Akıncı, Doç. Dr. Neylan Ziyalar, Prof. Dr. Oğuz Polat,  Av. Seda Akço, Yrd. Doç. Dr. Sevgi Usta, Doç. Dr. Zihni Merey.
 
 
Çocuk İhmali ve İstismarı Danışma Kurulu
 
Doç. Dr. Aslı Aktaş, Yrd. Doç. Dr. Neylan Ziyalar, Prof. Dr. Oğuz Polat.
 
Güç Koşullardaki Çocuklar Danışma Kurulu
 
Dr. Abdullah Karatay, Prof. Dr. Adalet Alada, Bilal Tamer, Doç. Dr. Emrah Akbaş, Prof. Dr. Esin Küntay, F. Fatih Kılıçarslan, Prof. Dr. Fazilet Aksu, Yrd. Doç. Dr. Özcan Kars, Prof. Dr. Sevil Atauz, Yusuf Ahmet Kulca.
 
 
Engelli Çocuklar Danışma Kurulu
 
Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu, Yrd. Doç. Dr. Bekir Fatih Meral, Prof. Dr. Bekir Fatih Meral, Dr. Bülent Madi,  Emine Ayyıldız, Esin Akdeniz Tüccar, Yrd. Doç. Dr. Hande Sart, Hülya Devrilmez, Sezgin Kartal, Dr. Şafak Tunalıoğlu, Vahdi Çoban.
 
 
Çocuk ve Yaşama Mekânları Danışma Kurulu
Emine Öğün, Feyza Cansever, Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Düzenli, Mehmet Fehmi Bilge, Mehmet Öğün, Salih Pulcu, ( Turgut Cansever ), Yrd. Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet.
 
 
Çocuğa Özgü Adalet Sistemi Danışma Kurulu
 
Prof. Dr. Aydın Gülan, Av. Betül Onursal, Av. Fahri Safa Küpçü, Prof. Dr. Halil İbrahim Bahar, Doç. Dr. Melikşah Yasin, Av. Memduh Cemil Şirin, Doç. Dr. Müslüm Akıncı, Av. Seda Akço, Yrd. Doç. Dr. Sevgi Usta.
 
 
Çocuk Edebiyatı Okulu Danışma Kurulu
 
Adnan Ay, Ahmet Efe, Aytül Akal, Prof. Dr. Alev Sınar, Betül Tarıman, Yrd. Doç. Dr. Beyhan Kanter, ( Cahit Uçuk ), Dr. Burcu Tümer Öztürk, Prof. Dr. Cahit Kavcar,               ( Cahit Zarifoğlu ), Çiğdem Sezer, Emel Kehri, Yrd. Doç. Dr. Ender Dandul, Fatih Erdoğan, ( Fazıl Hüsnü Dağlarca) , Ferit Avcı, F. Füsun İyicil, Gökhan Akçiçek, Gülten Dayıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Parlakyıldız, Doç. Dr. Hikmet Asutay, Doç. Dr. İbrahim Kıbrıs, Prof. Dr. İnci Enginün, Prof. Dr. İsmail Kaya, Mavisel Yener, Prof. Dr. Medine Sivri, Mehmet Güler, Dr. Meral Kaya, Mevlâna İdris Zengin, Miyase Sertbarut, Mustafa Delioğlu, (Prof.Dr. Nazan Erkmen), Necdet Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Neslihan Karakuş, Prof. Dr. Nilüfer Tuncer, Nurten Deliorman, Osman Kehri, Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Serap Deliorman, Sibel Demirtaş, Dr. Şehnaz Aliş, Yrd. Doç. Dr. Tacettin Şimşek, Ülkü Ovat, Ümit Öğmel, Prof. Dr. Vefa Taşdelen, Vural Kaya, Yalvaç Ural, Yrd. Doç. Dr. Yasin Mahmut Yakar, Yunus Bekir Yurdakul, Doç. Dr. Zeki Gürel.
Çocuk ve Sanat Danışma Kurulu
 
Emel Kehri, Ferit Avcı, Prof. Dr. İnci San, (Prof. Dr. Nazan Erkmen), Osman Kehri.
 
 
Çocuk ve Medya Danışma Kurulu
Doç. Dr. Abdülhamit Avşar, Yrd. Doç. Dr. Adnan Altun,  Can Soysal, Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Çakmak, Prof. Dr. Edibe Sözen, İhsan Kabil, Kağan Küçük, Köksal Abdurrahmanoğlu, Prof. Dr. Mete Çamdereli, Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, Dr. Nilgün Tutal Cheviron, Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, Doç. Dr. Sedat Şimşek, Serdar Ekrem Şirin, Yrd. Doç. Dr. Şüheda Özben.
 
 
Karagöz Okulu Danışma Kurulu
 
Ahmet Akçakaya, Alpay Ekler, ( Etem Ruhi Üngör ), ( İhsan Dizdar ), ( Prof. Dr. Metin And ), Metin Özlen, Mustafa Doğan Dikmen, Mustafa Mutlu, Orhan Kurt, Rauf Altıntak, Şinasi Çelikkol, ( Tacettin Diker ), Ünver Oral.
 
Türk Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatının Dünya Dillerine Çevrilmesi Projesi Danışma ve Değerlendirme Kurulu
                                    
Dr. Fatih Erdoğan ( Yurt dışı editörü ), Yrd. Doç. Dr. Meral Kaya, Mustafa Ruhi Şirin ( Türkiye editörü ), Mavisel Yener, Mevlâna İdris Zengin, Yalvaç Ural.
 
Strateji Danışmanı
Necmettin Oktay
Yüce Zerey
 
ÇOCUK’ta ve ÇOCUK GERÇEĞİNDE BULUŞMAK UMUDU İLE

Mali Kaynakları

 • Çocuk Vakfı’nın sağlayacağı fiziki mekâninsan kaynağı ve mali destek
 • Seminer, sempozyum, kongre ve kurultay paydaşlarının katkıları
 • Hizmet, eğitim, araştırma projelerin gelir kaynakları
 • Danışmanlık hizmetleri
 • Gönüllülerin önerisi ve desteği ile gerçekleşen çalışmalar
 • Aynî ve nakti bağışlar

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi 25-27 Şubat 2011 İstanbul
100 Temel Eser Raporu Basın Duyurusu
Anayasa Oylaması Sonuçlarıyla İlgili Yazılı Açıklama
Basın Duyurusu 31 Mayıs 2010
Basın Duyurusu – Anayasa için Çocuk Maddesi Önerisi