Türkiye Çocuk Yıllığı 2023

......

TÜRKİYE
ÇOCUK YILLIĞI
YAZIM YÖNERGESİ

Yönergenin Gerekçesi
Madde 1

Bu Yönerge; çocukla ilgili ülke ölçekli içerik çerçevesinin belirlenmesi ve periyodik “yıllık gözden geçirme” ve “izlem değerlendirmesi” yöntemiyle her yıl hazırlanacak yıllıklarda yer alacak yazıların yazım kurallarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Yıllığın Amacı
Madde 2

Yıllığın amacı; Türkiye'de her yıl sonunda çocukla ilgili bütün bileşenlerde izlenen süreçleri periyodik olarak değerlendirmek; veri temelli ölçülebilir bilgi kaynakları ile nicel ve nitel araştırma sonuçlarını “düşünce ve derleme” yazılarıyla belirginleştirmek; sorun değil sorumluluk ve çözüm odaklı yaklaşımla ülke ölçekli çocuk gerçeğini çocukluk tarihimiz bakımından belgelemektir.

Çocuk Hakları Ölçüt ve İlkeleri
Madde 3

Türkiye Çocuk Yıllığında yer alacak yazı, görüş ve görsellerde;

     a. Çocuğa ve çocuk onuruna saygı,
     b. Çocuğun yararını her türlü yarardan daha önemli ve öncelikli kabul etmek,
     c. Yaşama ve sağlığını koruma hakkı,
     d. Gelişme ve yeteneklerini geliştirme hakkı,
     e. Korunma ve bakılma hakkı,
     f. Çocukla ilgili her konuda görüşünün alınması-katılım hakkı,
     g. Ayrımcılığa tabi tutulmama hakkı,
ölçüt ve ilkelerine uyulması yıllığın çocuk hakları kültürü anlayışının temel dayanağıdır.

Çocuk Görüşü Alınması
Madde 4

Türkiye Çocuk Yıllığının hazırlık ve yayın aşamalarında;
     a. Çocukların yıllık hakkında önceden bilgilendirilmesi ve önerilerinin alınması,
     b. Hazırlık süreçlerinde yer almalarının sağlanması,
     c. Yıllığa yazı, resim, karikatür, fotoğraf, dijital vb. türlerde çocuk görüşlerinin yansıtılması,
     d. Yıllık için yazılacak yazılarda, yazıların konuları çerçevesinde önceden alınmış “çocuk görüşleri”ne yer verilmesi önerilir.

Yıllıkta Yer Alacak Yazı Türleri
Madde 5

     a. Yıllıkta düşünce yazıları, derleme yazıları, söyleşi, soruşturma-görüş yazılarına yer verilir.
     b. Yıllıkta yer alacak yazılar için; Durum Tespiti; Mevcut Durum –raporlar, politikalar, programlar, stratejiler ve uygulama planları-; Dünya Ülkeleri ile Mukayese; Sorunlar ve Çözüm Önerileri, yazı çerçevesi dikkate alınabilir.

Yıllığın Hazırlanması
Madde 6

Yıllık, her yıl Genel Yayın Yönetmeninin oluşturacağı Yazı Kurulu ve Editörlerin belirleyeceği içerik çerçevesinde bölüm yazılarını yazacak yazarlar tarafından hazırlanır ve yayınlanır.

Yazı Türlerinin Sınırları
Madde 7

     a. Düşünce Yazısı: 1000-3000 kelime,
     b. Derleme Yazısı: 1000-5000 kelime,
     c. Çerçeve Yazı: 1000 kelimeyi aşmamalı.
     d. Söyleşi ve Görüş Mülakatı: En az 1000, en fazla 2000 kelime,
     e. Soruşturma Yazıları: En fazla 1000 kelime.

Görsel, Belge, Tablo, Şekil, Grafik, Kare Kod
Madde 8

Görsel, fotoğraf, belge, tablo, şekil, grafik vb. yanında; 100 yıl içinde yazılmış yazı, rapor, program, strateji, eylem ve uygulama belgeleri, yönetmelik ve yasa metinleri ile Sözleşme vb. telif izni alınmış kaynaklar kare kod yöntemiyle yıllığa yansıtılır.

Düşünce, Değerlendirme Yazılarının İşlevi
Madde 9

     a. Çocuk Yıllığında yer alacak düşünce ve değerlendirme yazılarının kronolojik yaklaşımla ve “tarihi birikim/ arka plan” yaklaşımıyla yazılması yazarlara önerilir.
     b. Yıllığın İçerik Çerçevesinde yazılmış “doküman incelemesi, Bibliyometrik ya da meta analiz çalışmaları”na da yer verilir.

Yazım Kuralları
Madde 10

Çocuk Yıllığında yer alacak düşünce yazılarında yazarların tercih ettiği yazım kuralları korunur; yıllığın genelinde ise TDK Yazım Kılavuzu uygulanır.

Punto, Yazı Karakteri, Konu ve Alt Başlıklar
Madde 11

     a. Yazıların başlığı 12 punto, koyu ve büyük harflerle Times New Roman yazı karakterinde, 1,5 satır aralığında, ad ve soyadı 10 punto yazılmalıdır. Ad ve unvanlara dip notta 10 punto ve küçük harflerle yer verilmelidir.
     b. A4 kâğıdına göre kenar boşlukları her yönden 2,5 cm, satır aralığı ise 1,15 cm olmalıdır.
     c. Konunun alt başlıkları “Giriş” bölümü ile başlayıp, bölüm sonunda içeriğin genel bir değerlendirmesinin yapıldığı ve ileride yapılacak araştırmalara yönelik önerilerin yer aldığı “Sonuç” bölümüyle bitirilmelidir.
Bölüm başlıklarında kelimelerin ilk harfleri büyük, 12 punto kalın yazı karakteriyle yazılmalı ve 1.25 cm. içeriden başlamalıdır.
Alt başlıklar ise bölüm başlıklarından farklı olarak sadece ilk harf büyük italik yazılmalı ve sonuna iki nokta üst üste işareti koyulmalıdır.
     d. Paragraflar yazı alanının sol kenarından başlamalı (paragraf başı yapılmamalı) her paragraftan sonra da bir satır aralığı boş bırakılmalıdır. Yazının hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar ise, bildirinin sonunda ‘Kaynakça’ başlığı altında, bilimsel araştırmalarda rapor hazırlama ilkelerine uygun olarak alfabetik biçimde listelenmelidir.

Kaynak Gösterimi
Madde 12

     a. Kaynak gösteriminde APA 7.0 kurallarına uyulmalıdır.
     b. Kaynak gösterimleri yazının sonunda yapılmalı, yazı karakteri Times New Roman 12 punto olmalı, ikinci satırlar 1,25 cm. içeriden başlatılmalıdır.
     c. Bölüm yazıları açık ve anlaşılır şekilde hazırlanmalı, mümkünse editörlere iletilmeden önce bir dil uzmanına okutulmalıdır.

Yazıların Son Teslim Tarihi
Madde 13

     a. Yıllığın bölümleri için yazılan yazıların son teslim tarihi 15 Ağustos 2023’tür;
     b. Yazıların iletileceği adres: turkiyecocukyilligi@cocukvakfi.org.tr

Yıllığın Yayınlanacağı Yayınevi
Madde 14

Türkiye Çocuk Yıllığı, 1992 tarihinden bu yana yayın yapmakta olan Çocuk Vakfı Yayınları tarafından yayınlanacaktır.

Yıllığın Uygulanması
Madde 15

Türkiye Çocuk Yıllığı Yazım Yönergesi Yıllığın Genel Yayın yönetmeni tarafından uygulanır.

Scroll Up