Çocuk Hakları Okulu

Coşkun Aral

Uluslararası Sözleşmeler

Çocukla İlgili Uluslararası Sözleşmeler

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin
Çocuk Dostu Uyarlaması
Çocuk Hakları Sözleşmesinin 44.Maddesi a) Paragrafı Gereği Taraf Devletlerin Sunacakları İlk Raporların Biçim ve İçeriği ile İlgili Genel Yönergeler
1924 Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
1959 Çocuk Hakları Bildirisi
Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
Engellilerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
BM Acil Durumlarda ve Silahlı Çatışma Halinde Kadınların ve Çocukların Korunmasına İlişkin Bildirisi
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Çocuk Dostu Uyarlaması
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çocuk Dostu Uyarlaması
Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
Evlilik Dışında Doğan Çocukların Hukuksal Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi (İngilizce)

Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Kanun

Evlilik Dışında Doğan Çocukların Tanınmalarına Dair Sözleşme

BM Çocuk Hakları Sözleşmesine Ek Protokoller

Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile ilgili İhtiyari Protokol
Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol
BM Bin Yılın Kalkınma Hedefleri
BM Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri Raporu (27.Oturum)
BM Çocuk Hakları Komitesi’nin Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye İlişkin Genel Yorumları 2001-2006 (ICC)
BM Çocuk Hakları Komitesi’nin Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye İlişkin Genel Yorumlar 2006-2008 (ICC)
UNICEF-Ülke Programı Eylem Planı 2006-2010

BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum no. 12, Çocuğun Katılım Hakkı

Hükümet Dışı Kuruluşların Çocuklara Dönük Sözleşmeleri

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi
ILO Ana Sözleşmesi
İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin ILO Sözleşmesi
En Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler ILO Sözleşmesi

Suça İtilen Çocukların Korunmasına İlişkin Uluslar Arası Kurallar

Küçükler Bakımından Adaletin Yürütümü Hakkında Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları (Pekin Kuralları)
Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi için Birleşmiş Milletler Rehber Kuralları ( Riyad Rehber Kuralları)
Ceza Adaleti Sistemi içindeki Çocuklar hakkında Eylem Programı için Rehber Kurallar (Havana Kuralları)

Ek Belgeler

BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi
BM Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
Avrupa Sosyal Şartı

Avrupa Sosyal Şartına Ek Protokol

Çocuklar için ve Çocuklarla Birlikte Bir Avrupa İnşası 2009-2011

TBMM Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/195)

Scroll Up