Çocuk Vakfının 25. Yılında Sosyal Politika Önerileri

Çocuk Vakfının 25. Yılında Sosyal Politika Önerileri

  

 

 

 

ÇOCUK VAKFI’NIN

AİLE, ÇOCUK, GENÇLİK VE GÜÇ KOŞULLARDAKİ

BİREYLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKA ÖNERİLERİ

 

 

 

1 Eylül 2015

 

       YENİ ANAYASA

 • Ailenin medeniyet, kültür ve sosyolojik boyutunu esas alan bir madde

 • Anne ve Kadın Hukuku’na yer veren bir madde

 • Çocuğun bütün haklarıyla görünür olacağı bir madde

 • Gençliğe yönelik bir madde

 • Çocukla ilgili yasal çerçeveyi Çocuk Hukuku’na göre düzenleyecek Türkiye Çocuk Kanunu ile gençlikle ilgili yasal çerçeveyi Gençlik Hukuku’na göre düzenleyecek Türkiye Gençlik Kanunu temel ölçüt ve ilkelerine yer veren bir madde

 

BAŞBAKANLIK

 • Türkiye Çocuk Kurumu'nun  kurulması (çocuk alanında temel standart ve ilkeler yanında ülke ölçekli stratejileri belirleyecek, izleme, değerlendirme ve denetleme yapacak özerk bir kurum.) 

 • Türkiye Çocuk Fonu’nun kurulması (TİKA ile dünyaya açılan ülkemizin şefkat eli olan Kızılay gibi kurulacak fon Türkiye’nin çocuk yüzü olmalı) 

 • Türkiye Çocuk Fonu’nun kurulması (TİKA ile dünyaya açılan ülkemizin şefkat eli olan Kızılay gibi kurulacak fon Türkiye’nin çocuk yüzü olmalı)

 • ürkiye Yeteneklerin Geliştirilmesi Kurumu’nun kurulması

 • Türkiye Çocuk Kanunu’nun hazırlanması ve TBMM’ye sunulması

 • Türkiye Gençlik Kanunu’nun hazırlanması ve TBMM’ye sunulması

 • Yurt Dışındaki Türkler ve Akraba Toplulukları Stratejisi’nin hazırlanması ve uygulanması 

 

AİLE VE ÇOCUK BAKANLIĞI

 • Sosyal yardım kurumu görüntüsü içindeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kanun hükmündeki kararnamesindeki yaklaşımın gözden geçirilerek ve Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak 81 şehir ve 919 ilçede icracı bir Bakanlık olarak yapılandırılması

 •  Örgün eğitim Millî Eğitim Bakanlığı’nda kalacak şekilde, yaygın eğitimin gecikilmeden Aile ve Çocuk Bakanlığı’na devredilmesi

 • Ayrı ayrı ve birbirleriyle ilişkilendirilmek ve Sosyal Koruma Hukukuna dayalı bir işlevi esas almak üzere Aile Stratejisi’nin hazırlanması ( Çocuk, Genç, Engelli ve Yaşlılara özel vurgu yapılması)

 •  Çocuk Hakları kültürü temelinde Türkiye Çocuk Politikası’nın hazırlanması ve uygulanması

 •  Türkiye Çocuk Yoksulluğunu Önleme Acil Eylem Planı’nın hazırlanması ve uygulanması (ASPB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı iş birliğinde)

 •  Türkiye Aile ve Çocuk Envanteri’nin hazırlanması

 •  10.12.2013 tarih Yüksek Planlama Kurulu’nun 2013/33 nolu kararı ile kabul edilen Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi ve Uygulama Planı 2013-2017 belgesinin TÜBİTAK-TÜSSİDE’nin sonuçlandırdığı ve 4 Ekim 2012 tarihinde Başbakanlığa sunulan 1. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi ve Uygulama Planı’na göre güncellenerek hayata geçirilmesi

 •  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ( ASPB ) Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun Hükümet Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Uzman STK’lar paydaşlığında yeniden oluşturulması

 •  İdarî ve Adlî Çocuk Koruma Sistemi’nin kurulması ve hayata geçirilmesi (ASPB, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda)

 • Çocuğun İyilik Hali Endeksi Sistemi’nin kurulması (ASPB, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı iş birliğinde)

 • 1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı belgesinin gözden geçirilerek Yüksek Planlama Kurulu kararı doğrultusunda hayata geçirilmesi (Çocuk Vakfı, BYEGM, RTÜK’ün ortaklaşa düzenlediği Sayın Bülent Arınç’ın himayelerinde 14-15 Kasım 2013 yılında düzenlenen Kongre öncesi ve sonrası hazırlanan belge.) ( ASPB-MEB-Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde )

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

·      Türkiye Gençlik Sosyal, Kültürel ve Spor Stratejisi ve Uygulama Planı’nın hazırlanması ve uygulanması

·      Çocuk ve Spor Politikası ve Stratejisi’nin hazırlanması ve uygulanması

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

 • Millî Eğitim Bakanlığı’nın örgün eğitim’le sınırlandırılması; yaygın eğitim’in Aile ve Çocuk Bakanlığı’na devredilmesi

 •  Örgün eğitim müfredatının medeniyet ve kültür ilişkisi üzerinden kökten yenilenmesi

 • MEB Öğretmen Akademisi’nin kurulması

 • Okul öncesi eğitimin zorunlu eğitime dahil edilerek, zorunlu eğitimin 13 yıla çıkarılması

 • Müfredatın zekâ ve yeteneklerin ( istidat ) geliştirilmesi ve özel yetenekli bireyler için ileri öğrenme ortamlarına imkân sağlayacak şekilde düzenlenmesi

 • Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nda 15 Ocak 2013 tarihinde kabul edilen, Hükümet Kararı aşamasında Başbakanlıktan MEB’e iade edilen Özel Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı 2013-2017 belgesinin, TÜBİTAK-TÜSSİDE’nin sonuçlandırdığı ve 28 Mayıs 2012 tarihinde Başbakanlığa sunulan 1. Türkiye Yeteneklerin Geliştirilmesi Stratejisi ve Uygulama Planı doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ve hayata geçirilmesi

 • Alanın bütün bileşenlerinin temsil edileceği ve sekreteryasının MEB tarafından yürütülecek Özel Yeteneklilerin Eğitimi Konseyi’nin Başbakanın Başkanlığı’nda kurulması

 • MEB Özel Eğitim İzleme, Değerlendirme ve Danışma Kurulu’nun kurulması (Üniversite, Yerel Yönetim, STK ve Özel Sektör modeli çerçevesinde)

 • MEB Eğitim Teknolojileri Stratejisi ve Uygulama Planı hazırlanması

 • MEB Çocuk Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kurulması (Enstitü olması tercih edilmeli)

 • MEB Okuma Kültürü Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin kurulması (Enstitü olması tercih edilmeli)

 • MEB Okuma Kültürü Programı’nın hazırlanması ve uygulanması ( Erken çocukluk döneminden başlayarak zorunlu eğitimin bütün aşamalarını kapsayacak şekilde )

 • İlk, orta ve liselere yönelik her iki 100 Temel Eser genelgelerinin iptal edilerek Okuma Kültürü Programı ile bu ihtiyacın giderilmesi

 • Çocuk ve Sanat Eğitimi Stratejisi ve Uygulama Planı’nın hazırlanması ve uygulanması ( Bütün sanat alanlarını kapsayacak çerçevede )

 

KÜLTÜR BAKANLIĞI

 • Kültür Bakanlığı’nın turizmden bağımsız bir Bakanlığa dönüştürülmesi

 •  Türkiye Kültür Envanteri’nin hazırlanması  

 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AYK) ve bağlı kuruluşların Kültür Bakanlığı’na bağlanması

 •  Çocuk ve Gençlik Kültürel Gelişim Programı’nın hazırlanması; sesli ve görüntülü örneklerin desteklenmesi (Özel Fon Uygulaması’na gidilmesi)

 •  919 ilçeye Çocuk ve Gençlik Kütüphanelerinin kurulması ve kütüphanelerin içinde yer alacağı Çocuk ve Gençlik Kültür Evlerinin Yerel Yönetim, STK ve Üniversitelerin bilimsel desteği ve katılımı ile yönetilmesi

 •  Her biri eğitim amaçlı olmak üzere, Şehir Müzeleri kurulması (tarih ve kültürel devamlılık)

 • Mevcut ve kurulacak kütüphaneler için strateji geliştirilmesi

 •   Medeniyet dünyamız ve insanlık tarihi bakımından merkezî rol üstlenecek İstanbul Kütüphanesi’nin kurulması

 •  Türkçe’nin Köken Bilim Sözlüğü hazırlanması ( Yüksek Planlama Kurulu’nun Türkçe’nin Etimoloji Sözlüğü ile ilgili kararın ( 2012 ) gözden geçirilmesi ve Anadolu topraklarında konuşulan bütün dilleri kapsayacak şekilde dillerin köken bilim sözlüklerinin hazırlanması ve yayımlanması )

 •  Yunus Emre Enstitüsü’nün medeniyet coğrafyalarımız öncelikli olmak üzere yaygınlaştırılması

 •  TEDA Projesi’nin (Türk Edebiyatının Dışa Açılma Projesi) çeviri kontrol sistemine kavuşturulması

ADALET BAKANLIĞI

 •  Çocuğa Yönelik Adlî Koruma Sistemi’nin kurulması (İlgili Bakanlıkların iş birliğinde)

 • Çocuk Adalet Sistemi ile eş zamanlı olarak rehabilitasyon merkezleri kurulması ve çocuk cezaevlerinin kapatılması

 • 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun ceza hukukuna dayalı anlayıştan Çocuk Hukuku esaslarına göre yeniden düzenlenmesi

 

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

 • Çocuk ve Gençlik Bilim Politikası’nın belirlenmesi, stratejisinin hazırlanması ve uygulanması ( TÜBİTAK tarafından hazırlanacak Türkiye Bilim Politikası  çerçevesinde )


KALKINMA BAKANLIĞI

 • Ekonomik ve Sosyal Konsey’in, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Konsey olarak amacının ve işlevinin yeniden belirlenmesi

 • X. 5 Yıllık Kalkınma Planı’ndaki Aile, Çocuk, Gençlik, Kadın, Engelliler, Yaşlılar, Yoksulluk, Eğitim ve Kültürle ilgili öngörülerin medeniyet ve kültür boyutu bakımından gözden geçirilmesi

 •  Çocuğun İyi Olma Hali Endeksi Sistemi’nin kurulması (İlgili Bakanlıklarla iş birliğinde)

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

 

 •   Çocuk İş Gücü İstismarını Önleme Acil Eylem Planı’nın hazırlanması ve uygulanması

  

SAĞLIK BAKANLIĞI

 • Kronik Çocuk Hastalıkları Stratejisi ve Acil Eylem Planı’nın hazırlanması ve uygulanması

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI-ADALET BAKANLIĞI

·         Kayıp Çocuklar ve Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklarla ilgili Çocuk Güvenliği Sistemi’nin kurulması, uygulanmaya başlanması ve geliştirilmesi

 

ORMAN VE  SU İŞLERİ BAKANLIĞI

 •  Her yıl meyve ağacı ve her türlü ağacın Türkiye’nin 7 bölgesinde ekiminin yapılacağı, iklim şartlarına uygun tematik orman dizileri için çalışmaların gerçekleştirileceği Ağaç Bayramı  geleneğinin başlatılması

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

 •  Çocuk dili ve çocuk gerçekliğine göre çocuk-din ilişkisini pedagojik boyutlarda ele alacak Çocuk ve Din Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi-Enstitüsü’nün kurulması

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 • TBMM’de daimi Çocuk Hakları Komisyonu kurulması

 • Kamu Denetçiliği Kurumu’nun amacı ve işlevinin gözden geçirilmesi; Kadın ve Çocuk’la ilgili iki ayrı kamu denetçiliği uygulamasına geçilmesi

doc Çocuk Vakfının 25. Yılında Sosyal Politika Önerileri
doc 64. Hükümet Programı Hakkında Açıklama

 

Paylaş
 
digg friendfeed twitter